Algemene vervoersvoorwaarden

Belangrijk bericht: klik hier voor belangrijke praktische informatie die deel uitmaakt van onze toepasselijke Algemene Vervoersvoorwaarden. Deze laatste krijgen voorrang in geval van tegenstrijdigheid. important practical information that are part of our applicable General Conditions of Carriage, the latter will prevail in case of conflict.

Dit document is een vertaling van de Engelstalige vervoersvoorwaarden. In geval van conflict, primeren de bepalingen van het Engelstalige document.

Artikel 1: Definities

In deze algemene vervoersvoorwaarden hebben de onderstaande termen, tenzij uit de context anders blijkt of uitdrukkelijk anders is bepaald, de betekenis die er hier is aan toegekend:

"Wij" Brussels Airlines NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Jaargetijdenlaan 100-102, B 30, België, met ondernemingsnummer/btw-nummer 0400.853.488 en een vestiging te b.house-Brussels Airport, Airport Building 26, Ringbaan, B-1831 Diegem, België.

"U" Elke persoon, uitgezonderd bemanningsleden, die wordt of moet worden vervoerd in een vliegtuig in overeenstemming met een ticket (zie ook de definitie van “passagier”).

Aansluitingsticket Een ticket dat aan u samen met een ander ticket wordt uitgereikt en dat samen hiermee één enkele vervoersovereenkomst vormt, op voorwaarde dat beide in één enkel boekingsproces en tegen één prijs werden aangekocht.

Bagage Alle persoonlijke goederen die bedoeld zijn voor gebruik door de passagier. Tenzij anders bepaald, valt daaronder zowel de geregistreerde bagage als de niet-geregistreerde bagage van de passagier.

Bagagelabel Een document dat door de vervoerder wordt uitgegeven met als enige doel om geregistreerde bagage te identificeren. Het riemgedeelte van het bagagelabel wordt door de vervoerder aan een bepaald artikel van de geregistreerde bagage bevestigd en het identificatiegedeelte van het bagagelabel wordt aan de passagier overhandigd.

Bagageticket De delen van het ticket die betrekking hebben op het vervoer van de geregistreerde bagage van de passagier.

Benamingscode van de luchtvaartmaatschappij De twee of drie letters die de luchtvaartmaatschappij identificeren.

Check-in tijdslimiet Het door de luchtvaartmaatschappij vermelde uiterste ogenblik vóór hetwelk u de check-in formaliteiten moet hebben voltooid en uw instapkaart moet hebben ontvangen.

Codeshare Het luchtvervoer dat door een andere vervoerder zal worden uitgevoerd dan die welke op het ticket is vermeld.

Contractuele vervoerder De vervoerder waarmee de passagier een vervoersovereenkomst heeft gesloten en waarvan de benamingscode op het ticket vermeld staat.

Contractvoorwaarden De bepalingen vermeld in of overhandigd samen met uw ticket of reisbeschrijving/ontvangstbewijs, die als zodanig zijn geïdentificeerd en door middel van verwijzing deze algemene vervoersvoorwaarden en mededelingen bevatten.

Coupon Zowel een papieren vluchtcoupon, als een elektronische coupon die de erop vermelde passagier het recht geeft om met de daarop vermelde vlucht te vliegen.

Dagen Kalenderdagen, waarmee de zeven dagen van de week worden bedoeld. Bij kennisgevingen wordt de dag waarop de kennisgeving wordt verstuurd niet meegeteld. Zo ook wordt bij de berekening van de geldigheidsduur van een ticket de dag waarop een ticket is uitgegeven of de vlucht een aanvang neemt niet meegeteld.

Elektronische coupon Dit is een elektronische vluchtcoupon of een ander waardedocument dat zich in onze databank bevindt.

Elektronisch ticket De/Het door ons of namens ons uitgegeven reisroute/ontvangstbewijs, de elektronische coupons en, indien toepasselijk, een boarding document.

Gemachtigde verkoopsagent Een verkoopsagent die door ons is aangeduid om ons te vertegenwoordigen bij de verkoop van tickets op onze diensten.

Geregistreerde bagage Bagage waarvoor wij de zorg op ons nemen en waarvoor wij een bagagelabel hebben uitgegeven.

Niet-geregistreerde bagage Alle andere bagage dan de geregistreerde bagage.

Overeengekomen landingsplaatsen De plaatsen, uitgezonderd de plaats van vertrek en aankomst, die op het ticket of in de dienstregeling van de vervoerder als regelmatige landingsplaatsen op de reisweg vermeld zijn.

Overmacht Ongewone en onvoorzienbare gebeurtenissen buiten onze wil, waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden ook al waren alle mogelijke voorzorgen genomen.

Passagier Elke persoon, behalve de bemanningsleden, die met onze toestemming met een vliegtuig wordt of zal worden vervoerd.

Passagierscoupon Het gedeelte van het ticket dat door of namens ons is uitgegeven, dat onze naam draagt en dat door u moet worden bijgehouden.

Prijs Zoals omschreven in artikel 4.

Reisschema Het reisdocument of de reisdocumenten die wij uitgeven aan de passagiers die met een elektronisch ticket reizen en dat de passagiersnaam, vluchtinformatie en andere mededelingen bevat die relevant zijn voor de reis. Dit document moet door de passagier worden bewaard en tijdens de hele duur van de reis bijgehouden.

Schade Omvat overlijden, verwondingen of lichamelijke letsels van een passagier, verlies, gedeeltelijk verlies, diefstal of andere schade, veroorzaakt door of verband houdend met het vervoer of andere bijkomende diensten door ons verleend.

SDR of Bijzonder Trekkingsrecht Een Special Drawing Right of Bijzonder Trekkingsrecht zoals bepaald door het Internationaal Monetair Fonds.

Reisonderbreking Een geplande onderbreking van de reis op een Overeengekomen landingsplaats tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

Tarief De gepubliceerde prijzen, kosten en/of bijbehorende vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die, indien vereist, door de bevoegde autoriteiten zijn goedgekeurd.

Ticket Het document dat het opschrift “Passenger Ticket and Baggage Check” draagt of het elektronisch ticket, in ieder geval door ons of namens ons uitgegeven, en dat de contractvoorwaarden, mededelingen en coupons bevat.

Verdrag Naargelang welk van de volgende wettelijke grondslagen van toepassing is/zijn:

  • het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929;
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955;
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 van Montreal (1975);
  • het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975);
  • het Aanvullend Verdrag van Guadelajara (1961);
  • het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer ondertekend te Montreal op 28 mei 1999 (hierna het Verdrag van Montreal genaamd).

Verordening (EG) 261/2004 De Verordening (EG) 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.

"Vervoerder" of "effectieve vervoerder" Dit is een andere vervoerder dan wij van wie de benamingscode op uw ticket of op een aansluitingsticket vermeld staat.

Vluchtcoupon Het gedeelte van het ticket waarop de woorden “good for passage” zijn vermeld of bij een elektronisch ticket de elektronische vluchtcoupon, waarop de plaatsen zijn vermeld waartussen de passagier het recht heeft te worden vervoerd.

Artikel 2: Toepassingsgebied / Toepasselijk recht

Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn de vervoersvoorwaarden waarnaar wordt verwezen op het ticket en behalve zoals voorzien in de artikelen 2.2., 2.4. en 2.5., zijn onze vervoersvoorwaarden alleen van toepassing op de vluchten of onderdelen van vluchten waarvoor onze naam of benamingscode (SN) aangeduid is in het vakje "carrier" op het ticket voor die vlucht of dat onderdeel van de vlucht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de vlucht of de onderdelen van de vlucht die vermeld staan op het ticket en op eender welke bijkomende diensten die werden aangekocht op het ogenblik van de aankoop van het ticket of die later werden aangekocht.

Chartervluchten

2.2. Als het vervoer wordt uitgevoerd volgens een charterovereenkomst, zijn deze vervoersvoorwaarden slechts toepasselijk voor zover deze door middel van verwijzing ernaar of op eender welke andere manier opgenomen zijn in de charterovereenkomst of het ticket.

Codeshares

2.3. Op sommige lijnen hebben we overeenkomsten met andere vervoerders, die gekend zijn onder de naam “codeshares”. Dit houdt in dat, hoewel u bij ons hebt gereserveerd en onze naam of onze benamingscode (SN) op uw ticket als contractuele vervoerder staat aangegeven, het kan zijn dat een andere vervoerder de vlucht uitvoert. In geval van een codeshare zullen wij u informeren welke vervoerder het vliegtuig exploiteert op het ogenblik dat u uw boeking uitvoert. Voor vluchten van en naar de Verenigde Staten geldt het ‘Tarmac Delay Contingency Plan’ van de vervoerder die de vlucht uitvoert.
Voor codesharediensten op vluchten die door een andere vervoerder worden uitgevoerd, zullen deze vervoersvoorwaarden van toepassing zijn op het vervoer. Codesharepartners kunnen echter regels voor de uitvoering van hun eigen vluchten hebben die verschillen van de regels van Brussels Airlines voor vluchten die door Brussels Airlines worden uitgevoerd. Die regels worden hierin door middel van verwijzing opgenomen en maken deel uit van deze vervoersvoorwaarden. Voor de regels en voorschriften van codesharepartners van Brussels Airlines verwijzen wij naar hun websites of naar uw reisbureau.
U dient de regels voor de vluchten die door een andere vervoerder volgens een codeshareovereenkomst worden uitgevoerd na te lezen en u vertrouwd te maken met zaken als de check-in tijdslimieten voor de vluchten, de vereisten en het beleid met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen, het vervoer van dieren, de weigering om bepaalde personen/goederen te vervoeren, de zuurstofapparatuur, vluchtwijzigingen (IIROPS), compensatie bij instapweigering en toegelaten/aanvaarde gratis bagage enz.

2.4. Bij de reservatie zal de contractuele luchtvervoerder de passagiers inlichten over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en). Indien de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) op het moment van de reservatie nog niet bekend is, zal de contractuele luchtvervoerder ervoor zorgen dat de reiziger zo vlug mogelijk in kennis wordt gesteld van deze informatie en uiterlijk op het moment van de check-in of bij het instappen indien er geen check-in vereist is voor een aansluitende vlucht.
Indien de contractuele luchtvervoerder na de reservatie wordt veranderd, om technische of operationele redenen, zoals onderhoudsmaatregelen, incidenten of ongevallen, weersomstandigheden enz. zal de passagier zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van die verandering en uiterlijk op het moment van de check-in of bij het instappen indien er geen check-in vereist is voor een aansluitende vlucht, zoals voorzien door de EU-Verordening 2111/2005.

Toepasselijk recht

2.5. In overeenstemming met de beperkte keuzemogelijkheden met betrekking tot de keuze van het recht overeenkomstig de tweede alinea van artikel 5, 2. van de Verordening (EG) nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (de 'Verordening Rome I'), worden uw vervoersovereenkomst met ons en deze vervoersvoorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Indien een bepaling van deze vervoersvoorwaarden volgens het toepasselijke recht ongeldig is, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht.

Voorwaarden primeren op voorschriften

2.6. Tenzij in deze vervoersvoorwaarden anders vermeld, zullen in geval van onverenigbaarheid tussen deze vervoersvoorwaarden en eender welke andere voorschriften van Brussels Airlines met betrekking tot bepaalde onderwerpen deze vervoersvoorwaarden primeren.

Artikel 3: Tickets

Algemene bepalingen

3.1.1. Wij zullen enkel de passagier van wie de naam vermeld staat op het ticket toelaten tot vervoer en enkel op vertoning van een geldig ticket of, in geval van een elektronische boeking, van een geldige ETIX-boekingscode in het reservatiesysteem, die de vluchtcoupon voor de betreffende vlucht, alle navolgende vluchtcoupon en de passagierscoupon omvat.
3.1.2. Tickets zijn niet overdraagbaar.
3.1.3. De terugbetaling kan beperkt zijn voor tickets die tegen verminderde tarieven werden uitgegeven. Voor de voorwaarden, zie de betreffende tariefbepalingen (klik hier voor meer informatie).
3.1.4. Indien u over een ticket tegen verminderd tarief beschikt, zoals beschreven in bovenvermelde paragraaf 3.1.3. en u wegens overmacht wordt verhinderd om te reizen, dan zullen wij u, op voorwaarde dat u ons hierover onmiddellijk op de hoogte hebt gebracht, dat u het bewijs van een dergelijke overmacht hebt geleverd en dat het ticket nog niet werd gebruikt, zelfs het deel van de kostprijs terugbetalen dat in de regel niet terugbetaalbaar is.
3.1.5. Het ticket is en blijft te allen tijde eigendom van de uitgevende vervoerder. Het ticket vormt een prima facie bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de contractuele vervoerder en de passagier. De contractvoorwaarden die aangegeven zijn op het ticket, zijn een samenvatting van de bepalingen van deze vervoersvoorwaarden.
3.1.6. Uw ticket en instapkaart bevatten persoonlijke informatie. U bent verplicht alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te vermijden dat deze documenten gebruikt zouden worden door een niet-bevoegde derde partij. Hou er in het bijzonder rekening mee dat deze documenten niet gedeeld mogen worden op sociale media.

Vereiste van een ticket

3.1.7. Uitgezonderd in het geval van een elektronisch ticket, zult u niet gerechtigd zijn om op een vlucht te worden vervoerd tenzij u een geldig en op uw naam uitgegeven ticket met de vluchtcoupon voor die vlucht, alle andere ongebruikte vluchtcoupons en de passagierscoupon voorlegt. Bovendien zult u niet gerechtigd zijn om te worden vervoerd als het voorgelegde ticket beschadigd is of door iemand anders dan door ons of door onze gemachtigde verkoopsagenten werd gewijzigd. In het geval van een elektronisch ticket, zult u slechts gerechtigd zijn om op een vlucht te worden vervoerd indien u een voldoende identificatiebewijs voorlegt en indien een geldig elektronisch ticket op uw naam behoorlijk werd uitgegeven.

Verlies van ticket of klantenkaart

3.1.8. (a) Indien u een ticket of een gedeelte ervan verliest of beschadigt of indien u het ticket met de passagierscoupon en alle ongebruikte vluchtcoupons niet kunt voorleggen, zullen wij dit ticket of een gedeelte ervan op uw verzoek vervangen en een nieuw ticket uitgeven, op voorwaarde dat u kan bewijzen dat een ticket geldig voor de vlucht(en) in kwestie werd uitgegeven. We kunnen daarvoor eventueel redelijke administratiekosten aanrekenen, maar we zullen de oorspronkelijke prijs niet in rekening brengen. Verder kunnen we u eventueel vragen om een overeenkomst te ondertekenen dat u ons alle eventuele kosten en verliezen, tot het bedrag van het oorspronkelijke ticket, zult vergoeden die noodzakelijk en redelijkerwijs door ons of door een andere vervoerder werden opgelopen wegens het verlies of de beschadiging van het ticket. Voor verliezen die het gevolg zijn van onze eigen nalatigheid zullen we geen terugbetaling van u eisen.
3.1.8. (b) Indien een dergelijk bewijs niet wordt geleverd of indien u geen dergelijke overeenkomst ondertekent, mag de vervoerder die het nieuwe ticket uitgeeft, eisen dat u het volledige bedrag van het ticket betaalt voor de vervanging van het ticket, met een mogelijkheid van terugbetaling indien en wanneer de oorspronkelijke uitgevende vervoerder er zeker van is dat het verloren of beschadigde ticket niet gebruikt is geweest voor het verstrijken van de geldigheid ervan. Indien u het oorspronkelijke ticket terugvindt voor de vervaldag ervan en dit afstaat aan de vervoerder die het nieuwe ticket uitgeeft, dan zal de bovenvermelde terugbetaling op dat ogenblik worden uitgevoerd.

Zorgplicht

3.1.9. Een ticket is waardevol en u dient de gepaste maatregelen te nemen om het veilig te bewaren en om te garanderen dat het niet verloren geraakt of gestolen wordt.

Geldigheidsduur

3.2.1. Behalve indien anders bepaald op het ticket, in deze algemene vervoersvoorwaarden of in de toepasselijke tarieven (die de geldigheid van een ticket kunnen beperken, in welk geval de beperking aangegeven wordt op het ticket), is een ticket geldig gedurende:
3.2.1.1. (a) één jaar vanaf de datum van uitgifte; of
3.2.1.2. (b) één jaar na de datum van de eerste reis onder het ticket, op voorwaarde dat de eerste reis zich voordoet binnen het jaar vanaf de datum van uitgifte;
3.2.2. Als u verhinderd wordt te reizen binnen de geldigheidsduur van het ticket omdat we, op het ogenblik dat u om reservatie verzocht, niet in staat waren deze reservatie te bevestigen, zal ofwel de geldigheid van dergelijk ticket worden verlengd of zult u recht hebben op een terugbetaling overeenkomstig artikel 10.

Verlenging van de geldigheid

3.2.3. Indien u nadat u uw reis hebt aangevat, wordt verhinderd om tijdens de geldigheidsduur van het ticket te reizen wegens ziekte, kunnen wij de geldigheidsduur van uw ticket verlengen tot de datum waarop u opnieuw in staat bent om te reizen of tot op het moment van uw eerste vlucht na die datum, vanaf het punt waar de reis wordt verder gezet indien er plaats beschikbaar is in de klasse waarvoor het tarief werd betaald. Een dergelijke ziekte moet worden aangetoond door een medisch attest. Wanneer de resterende vluchtcoupons van het ticket een of meer reisonderbrekingen bevatten, kan de geldigheid van een dergelijk ticket worden verlengd gedurende een periode van niet meer dan drie maanden vanaf de datum die op het medisch attest vermeld is. Onder dergelijke omstandigheden zullen we eveneens de geldigheidsperiode verlengen van de tickets van de andere leden van uw naaste familie die u vergezellen.
3.2.4. In geval van het overlijden van een passagier tijdens zijn reis, kunnen de tickets van personen die de betreffende passagier vergezellen worden gewijzigd door af te zien van de minimale verblijfsduur of door de geldigheidsduur te verlengen. In het geval van het overlijden van een lid van de naaste familie van een passagier die zijn reis heeft aangevat, kan de geldigheidsduur van de tickets van de passagier en van zijn of haar naaste familieleden die de passagier vergezellen eveneens worden gewijzigd. Eender welke dergelijke wijziging zal worden uitgevoerd na ontvangst van een geldig overlijdensattest en eender welke dergelijke verlenging zal niet gelden gedurende een periode van meer dan vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van overlijden.

Wijzigingen door de passagier

3.3.1. De volgorde en het gebruik van de coupons vormen een essentieel onderdeel van ons contract met u. Het ticket wordt niet gehonoreerd en verliest zijn geldigheid indien niet alle coupons worden gebruikt in de volgorde die op het ticket wordt aangegeven, tenzij u ons op voorhand informeert of binnen de 24 uur na de geplande vertrektijd van de vluchtsequentie die u niet genomen hebt.
3.3.2. Indien u eender welk aspect van uw vervoer wenst te veranderen en op voorwaarde dat de tariefvoorwaarden van uw ticket een dergelijke wijziging toestaan, moet u op voorhand contact met ons opnemen.
Indien het vervoer niet wordt gebruikt voor alle individuele coupons of niet wordt gebruikt in de volgorde zoals aangegeven op het ticket maar voor de rest alle reisgegevens ongewijzigd blijven, zullen wij het tarief herberekenen volgens uw gewijzigde routing. Daarbij zal het tarief worden bepaald dat u zou hebben moeten betalen voor uw effectieve routing in uw prijsgroep op de dag van uitgifte van uw oorspronkelijk ticket. Dit tarief kan hoger of lager zijn dan het tarief dat u oorspronkelijk hebt betaald.
Indien de prijsgroep die u oorspronkelijk had geboekt niet beschikbaar is voor de gewijzigde routing op de dag dat die wordt geboekt, zal de goedkoopste beschikbare vroegere prijsgroep voor uw gewijzigde routing als basis worden genomen voor de herberekening.
Indien op de dag van de boeking voor uw gewijzigde routing een hogere prijs had moeten worden betaald, zullen we daarna het verschil aanrekenen, waarbij de al betaalde prijs in aanmerking wordt genomen. Noteer wel dat we het vervoer afhankelijk kunnen maken van het feit of u dit prijsverschil hebt betaald.

No-show

3.3.3. Indien u niet opdaagt voor een vlucht zonder ons daarvan op voorhand te verwittigen, kunnen wij uw reservering voor uw terugvlucht of aansluitende vluchten annuleren. Indien u ons echter op voorhand of binnen de 24 uren na de voorziene vertrektijd van de vlucht die u niet heeft genomen contacteert, zullen wij, niettegenstaande artikel 3.3.1., uw volgende vluchtreservaties niet annuleren.
Op voorwaarde dat een terugbetaling volgens de tariefvoorwaarden van uw ticket mogelijk is en dat u uw ticket voor geen enkel onderdeel hebt gebruikt, kunnen wij een deel van uw ticket terugbetalen in overeenstemming met de tariefvoorwaarden. In dit geval zult u door de terugbetaling elk recht verliezen om te worden vervoerd.

Ophalen bagage na stopzetting van de reis

3.3.4. Indien u beslist om uw reis stop te zetten op een overeengekomen landingsplaats (na een aansluitende vlucht) zonder uw vlucht naar uw eindbestemming te nemen zoals vermeld op uw ticket niet te nemen,zonder dat u artikel 3.3.2 in acht neemt en voor zover dit niet te wijten is aan onze schuld of overmacht, wordt dit beschouwd als contractbreuk. In dat geval heeft u alleen het recht om uw ingecheckte bagage op te halen op de plaats van uw aansluiting na betaling van (1) het eventuele prijsverschil als gevolg van de herberekening van het tarief van uw gewijzigde route; en (2) een vergoeding van 150 EUR.

Naam en adres van de vervoerder

3.4. Onze naam mag op het ticket tot de benamingscode of iets anders worden afgekort. Ons adres is geacht de luchthaven van vertrek te zijn die tegenover de eerste afkorting van onze naam in het vakje "carrier" op het ticket is vermeld.

Artikel 4: Tarieven, belastingen, vergoedingen en kosten

Prijzen

4.1. De te betalen prijs dekt de kosten om u van de luchthaven van de plaats van vertrek naar de luchthaven van de eindbestemming te brengen. Die prijs wordt berekend volgens het tarief dat van toepassing is op de datum waarop u uw ticket boekt voor de vluchtdata en de route zoals vermeld op uw ticket. Uw prijs omvat geen vervoer over de weg tussen luchthavens of tussen luchthavens en stadscentra. De prijs kan toeslagen omvatten die door de vervoerder worden opgelegd.

Belastingen, vergoedingen en kosten

4.2. Belastingen, vergoedingen en kosten die door de overheid of andere autoriteiten of door de uitbater van een luchthaven worden opgelegd, moeten door u worden betaald. Op het ogenblik van aankoop van uw ticket zult u op de hoogte worden gebracht van de belastingen, toeslagen, vergoedingen en kosten die niet in de prijs zijn begrepen en waarvan de meeste normaal gezien afzonderlijk op het ticket vermeld staan.

Munteenheid

4.3. De prijzen en kosten kunnen in eender welke door ons aanvaardbare munteenheid worden betaald, tenzij door ons of in de toepasselijke wetgeving een welbepaalde munteenheid wordt aangegeven. Wanneer de betaling in het land van vertrek wordt uitgevoerd in een andere munteenheid dan die waarin de prijs is gepubliceerd, zal de wisselkoers voor een dergelijke betaling de door ons bepaalde aankoopkoers door de bank zijn op de dag van uitgifte van het ticket.

Artikel 5: Reservaties

Reserveringsvoorwaarden

5.1.1. Elk vluchtcoupon zal enkel voor vervoer worden aanvaard in de klasse die erop vermeld staat en op de datum en voor de vlucht waarvoor een plaats werd gereserveerd. Voor tickets waarvoor geen plaats werd geboekt, kan die later worden gereserveerd indien er nog plaats beschikbaar is op de gewenste vlucht.
5.1.2. Wij of onze gemachtigde verkoopsagent zullen uw reservatie(s) noteren. Op uw verzoek zullen wij u de schriftelijke bevestiging van uw reservatie(s) bezorgen.5.1.2. Wij of onze gemachtigde verkoopsagent zullen uw reservatie(s) noteren. Op uw verzoek zullen wij u de schriftelijke bevestiging van uw reservatie(s) bezorgen.
5.1.3. Sommige prijzen zijn gekoppeld aan voorwaarden waardoor uw recht om uw reservaties te wijzigen of te annuleren wordt beperkt of uitgesloten. Voor de specifieke bepalingen verwijzen wij naar de respectieve tariefvoorwaarden.
5.1.4. In geval van online reservaties (reservaties door middel van een overeenkomst op afstand) beschikt u niet over een herroepingsrecht.

Uiterste datum van uitgifte van tickets

5.2. Indien u het ticket niet hebt betaald tegen de uiterste datum die door ons of door het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven werd meegedeeld, dan kunnen we uw reservatie annuleren.

Persoonsgegevens

5.3.1. U erkent dat persoonsgegevens aan ons werden meegedeeld voor de volgende doeleinden: het maken van een reservering, het aankopen van een ticket, het verkrijgen van bijkomende diensten, het ontwikkelen en voorzien van diensten, het vergemakkelijken van immigratie- en toegangsprocedures, en de terbeschikkingstelling van dergelijke gegevens aan overheidsdiensten in verband met de uitvoering van uw reis. U geeft ons het recht om die gegevens voor deze doeleinden te bewaren en te gebruiken en over te maken aan onze eigen kantoren, het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven, overheidsinstanties, andere vervoerders, commerciële partners of de verleners van de bovenvermelde diensten. Meer informatie kunt u vinden onder het Veiligheids- en Privacybeleid dat beschikbaar is op onze website.
5.3.2. Wij houden ons het recht voor betalingstransacties te controleren om fraude en ander frauduleus gebruik te verhinderen. Daartoe kunnen we gebruik maken van interne en externe bronnen. Indien frauduleuze activiteiten worden vermoed en/of ontdekt, behouden wij ons verder het recht voor om informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) door te sturen naar andere dochtermaatschappijen binnen de Lufthansa Group (onder andere Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings, Germanwings, SWISS Global Air Lines AG, Edelweiss Air AG, SWISS International Air Lines AG, Miles and More GmbH) die deze gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen nagaan.

Reserveringsvoorwaarden

5.4.1. Plaatsreservering op voorhand. Met de plaatsreservering op voorhand kunnen passagiers om een welbepaalde plaatscategorie verzoeken (bijv. aan het venster, aan de middengang, stoel met meer beenruimte) uit een keuze van beschikbare plaatsen in de door hen geboekte reisklasse op vluchten die door Brussels Airlines worden uitgevoerd. De mogelijkheid om op voorhand een plaats te reserveren hangt af van de beschikbaarheid van de gewenste plaatsen. Afhankelijk van de plaatscategorie en voor sommige boekingsklassen zijn er aan de plaatsreservering op voorhand kosten verbonden. U bent niet verplicht om op voorhand een plaats te reserveren.
5.4.2. Gratis plaatsreservering. In het geval van gratis plaatsreserveringen kunt u om een plaatreservering op voorhand verzoeken, zonder kosten, op het moment van de check-in. Wij zullen proberen om tegemoet te komen aan verzoeken om op voorhand een ¬plaats te reserveren, maar kunnen wel niet verzekeren dat een welbepaalde plaats zal kunnen worden toegewezen.
5.4.3. Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik plaatsen toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen, zelfs na het aan boord gaan van het vliegtuig. Dit kan noodzakelijk zijn om operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen. Indien u een plaatsreservering op voorhand hebt betaald en de vlucht wordt geannuleerd, of indien door ons om operationele, veiligheids- of beveiligingsredenen wijzigingen van de plaatsen worden doorgevoerd, zullen wij het door u betaalde bedrag voor de plaatsreservering terugbetalen indien de gewenste plaatscategorie niet beschikbaar is. Indien u uw ticket annuleert of herboekt of een upgrade koopt of onjuiste verklaringen hebt afgelegd over uw onmogelijkheid om op een plaats aan de nooduitgang te zitten, zal het bedrag dat u voor de plaatsreservering hebt betaald niet worden terugbetaald.

Herbevestiging van reservaties

5.5.1. Over het algemeen eisen wij geen herbevestiging voor vluchten van Brussels Airlines. Indien andere vervoerders van de passagiers eisen om reservaties voor de heenreis of de terugreis te herbevestigen, dan zal de niet-naleving van die vereiste de vervoerders het recht geven om de reservatie voor de heen- of de terugreis te annuleren.
5.5.2. U dient de herbevestigingsvoorwaarden van elke andere bij uw reis betrokken vervoerder bij hen na te gaan. Indien vereist, moet u uw vlucht herbevestigen bij de vervoerder van wie de benamingscode voor de betreffende vlucht op het ticket vermeld staat.

Artikel 6: Check-in en Boarding

6.1. De check-in tijdslimieten zijn op elke luchthaven verschillend en we raden u aan om u terdege over die check-in tijdslimieten te informeren en die na te leven. Uw reis zal vlotter verlopen indien u voor uzelf ruim de tijd voorziet om de check-in tijdslimieten na te leven. Wij behouden ons het recht voor om uw reservatie te annuleren indien u de aangegeven check-in tijdslimieten niet naleeft. Wij of het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven, zullen u op de hoogte brengen van de check-in tijdslimiet voor uw eerste vlucht met ons. Informatie over de check-in tijdslimieten voor onze vluchten is beschikbaar op onze website of bij het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven. Tenzij anders vermeld, moeten passagiers inchecken uiterlijk 45 minuten voor de vlucht vertrekt.
6.2. U moet uiterlijk aan de boardinggate aanwezig zijn op het tijdstip dat door ons bij de check-in werd aangegeven.
6.3. Wij mogen de door u gereserveerde zitplaats annuleren als u zich niet tijdig aan de boardinggate aanbiedt.
6.4. Wij zullen door u niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eender welk verlies of eender welke kosten die u hebt opgelopen wanneer dit uitsluitend te wijten is aan uw niet-naleving van de bepalingen van dit artikel, of, indien het om een codesharevlucht gaat, aan uw niet-naleving van de betreffende voorschriften van de feitelijke vervoerder.

Artikel 7: Recht om vervoer te weigeren

Recht om vervoer te weigeren

7.1. Naar ons eigen redelijk goeddunken kunnen wij weigeren om u te vervoeren op uw reis of op uw verdere reis indien wij u voor de boeking schriftelijk in kennis hebben gesteld van het feit dat wij u op geen enkel moment na de datum van een dergelijke kennisgeving op onze vluchten zouden vervoeren. Dit kan het geval zijn indien u de gedragsregels vermeld in de artikelen 7 en 11 op een eerdere vlucht hebt overtreden en het daarom onaanvaardbaar is om u nog te vervoeren. Verder hebben wij het recht om te weigeren u op uw reis of op uw verdere reis te vervoeren of om uw plaatsreservering te annuleren, indien
7.1.1. deze maatregel noodzakelijk is om redenen van veiligheid of openbare orde of om een overtreding van eender welke toepasselijke wetten of voorwaarden te vermijden die gelden voor vluchten van, naar of over specifieke landen, of
7.1.2. uw vervoer een gevaar inhoudt voor de veiligheid of de gezondheid van andere passagiers of hun comfort aantast, of
7.1.3. uw gedrag, leeftijd of psychische of fysieke toestand, met inbegrip van het feit dat u onder invloed bent van alcohol of drugs, een gevaar of risico inhoudt voor uzelf, de passagiers, de bemanning of voor goederen, of
7.1.4. u wangedrag hebt vertoont op een eerdere vlucht en wij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijk wangedrag zich zou kunnen herhalen, of
7.1.5. u hebt geweigerd om u aan een veiligheidscontrole te onderwerpen, of
7.1.6. u het toepasselijke tarief, de belastingen, vergoedingen of kosten niet hebt betaald, of
7.1.7. blijkt dat u niet over geldige reisdocumenten beschikt, een land wil binnenkomen waar u in transit bent of waarvoor u niet over geldige reisdocumenten beschikt, uw reisdocumenten tijdens de vlucht vernietigt of weigert om uw reisdocumenten, tegen een ontvangstbewijs, aan de bemanning te overhandigen wanneer u daarom wordt verzocht, of
7.1.8. u een ticket voorlegt dat onrechtmatig werd verkregen, of werd gekocht of verkregen zonder naleving van de voorwaarden van het Miles & More-lidmaatschap, of dat als verloren of gestolen is opgegeven, of dat vervalst is, of u niet kunt bewijzen dat u de persoon bent van wie de naam op het ticket is vermeld, of
7.1.9. u de betaling van het verschil in bedrag (toeslag) niet uitvoert in overeenstemming met punt 3.3.3 of u een ticket voorlegt dat werd uitgegeven door iemand anders dan door ons of door onze gemachtigde verkoopsagent, of dat aanzienlijke beschadigingen vertoont;
7.1.10. u onze instructies met betrekking tot de veiligheid of de beveiliging niet naleeft;
7.1.11. u het rookverbod aan boord van onze vliegtuigen of het verbod op het gebruik aan boord van bepaalde elektronische apparaten niet naleeft.
Brussels Airlines zal niet aansprakelijk zijn tegenover u indien we ons recht hebben uitgeoefend om vervoer te weigeren in overeenstemming met dit artikel 7.1. Indien Brussels Airlines uw ticket heeft uitgegeven in naam van een andere vervoerder volgens interline-, codeshare- of charterovereenkomsten, zal Brussels Airlines niet aansprakelijk zijn tegenover u indien de feitelijke vervoerder van de vlucht weigert om u op zijn vlucht te vervoeren.

Speciale assistentie

7.2.1. De aanvaarding om personen met een handicap, zieken of personen die speciale bijstand nodig hebben te vervoeren, moet bij ons op voorhand zijn geregistreerd. Aan passagiers met een handicap die ons op de hoogte hebben gebracht van eender welke speciale behoeften op het ogenblik van de ticketverkoop en die door ons werden aanvaard, zal later geen vervoer worden geweigerd op grond van een dergelijke handicap of speciale behoeften (for more information, (klik hier voor meer informatie).

Vervoer van kinderen

7.2.2. Kinderen die de leeftijd van 5 jaar nog niet hebben bereikt, mogen alleen reizen wanneer ze vergezeld zijn door een volwassene (m.a.w. een persoon van minstens 18 jaar oud) of door een persoon van minstens 16 jaar oud die deel uitmaakt van hetzelfde gezin (broer of zus) of die dezelfde wettelijke voogd heeft als het kind in kwestie. Kinderen die de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt, mogen alleen reizen indien ze vergezeld zijn van minstens één volwassene. Kinderen tussen 5 en 12 jaar oud mogen enkel alleen reizen als ‘niet-begeleide minderjarige’ indien ze vergezeld zijn van een persoon van minstens 12 jaar oud die volledig bekwaam is om gedurende de volledige reis voor het kind te zorgen. Het vervoer van niet-begeleide minderjarigen vereist een voorafgaande regeling met de vervoerder en is onderworpen aan onze reglementeringen ter zake en aan de betaling van een bijkomende vergoeding. Reglementeringen betreffende het vervoer van niet-begeleide minderjarigen zijn beschikbaar in de verkoopkantoren van de vervoerder (for more information, (klik hier voor meer informatie).
7.2.3. Kinderen mogen ook in hun eigen veiligheidszitje van het type autozitje reizen op een stoel in de cabine van het vliegtuig. Daartoe moet voor kinderen onder de leeftijd van twee jaar een bijkomende stoel worden geboekt. Het veiligheidszitje van het kind moet gedurende de hele vlucht met de veiligheidsgordel van de vliegtuigstoel worden bevestigd. Het zitje moet geschikt zijn voor gebruik in de cabine van het vliegtuig (d.w.z. het veiligheidszitje moet bedoeld zijn voor bevestiging met een driepuntsgordel). Anders hebben wij het recht om te weigeren het aan boord te vervoeren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eender welke gevolgen indien het eigen veiligheidszitje van het kind onjuist is bevestigd, indien het niet geschikt is voor dit doel of indien de instructies niet worden nageleefd.

Verhaal wanneer vervoer wordt geweigerd

7.3. Het enige verhaal van eender welke persoon van wie het vervoer wordt geweigerd of van wie de reservatie wordt geannuleerd om eender welke reden die in de bovenstaande paragraaf 7.1. nader is bepaald, bestaat in het recht op terugbetaling van de restitutiewaarde in overeenstemming met artikel 10.3.

Artikel 8: Bagage

Toegelaten gratis bagage en extra bagage

8.1. De toegelaten gratis bagage komt overeen met het vervoer van een hoeveelheid bagage per passagier die beperkt is in aantal stukken en/of gewicht en/of afmetingen, wordt bepaald op basis van het tarief en vermeld staat op het ticket of op verzoek beschikbaar is bij ons of bij het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven. Er zal door u een toeslag moeten worden betaald voor het vervoer van extra bagage bovenop de toegelaten gratis bagage. Voor vluchten met de benamingscode Brussels Airlines die door een andere vervoerder worden uitgevoerd (codeshare) is de toegelaten gratis bagage op het ticket vermeld. De vergoedingen voor extra bagage hangen af van de voorwaarden van de feitelijke vervoerder. Die tarieven zijn op verzoek beschikbaar bij ons of bij het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven. Het gewicht van elk stuk bagage mag niet meer bedragen dan 32 kilogram.

Bagage van vreemden

8.2. U moet weigeren om zowel in uw gecontroleerde als in uw ongecontroleerde bagage pakjes of voorwerpen te vervoeren die u van vreemden hebt gekregen.

Voorwerpen die niet aanvaardbaar zijn als bagage

8.3.1. Uw bagage mag het volgende niet bevatten:
8.3.1.1. voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor het vliegtuig of voor personen of goederen aan boord van het vliegtuig, zoals die welke nader zijn bepaald in de reglementeringen van gevaarlijke goederen van de ICAO of de IATA, en die op verzoek beschikbaar zijn bij ons of bij het reisbureau dat het ticket heeft uitgegeven. In het bijzonder de volgende voorwerpen zijn niet aanvaardbaar als bagage: springstoffen, samengeperste gassen, bijtende stoffen, oxiderende, radioactieve of gemagnetiseerde materialen, materialen die licht ontbrandbaar zijn, giftige, agressieve of irriterende stoffen;
8.3.1.2. voorwerpen waarvan het vervoer verboden is door de toepasselijke wetten, regelgevingen of verordeningen van elk land waaruit of waarnaar wordt gevlogen;
8.3.1.3. voorwerpen die door ons, rekening houdend met onder andere het gebruikte type vliegtuig, redelijkerwijs als ongeschikt voor vervoer worden beschouwd omdat ze gevaarlijk of onveilig zijn of wegens hun gewicht, afmetingen, vorm of staat, of die breekbaar of bederfelijk zijn. Informatie over niet-aanvaardbare voorwerpen kan op verzoek bij ons of bij het reisbureau worden verkregen.
8.3.2. Indien u in het bezit bent van of uw bagage bevat (a) wapens van eender welk type, in het bijzonder handvuurwapens en sprays die worden gebruikt voor offensieve of defensieve doeleinden, (b) munitie en springstoffen, (c) artikelen die voortgaand op hun uiterlijke verschijning of markeringen wapens, munitie of springstoffen lijken te zijn, moet u deze ter inspectie aan ons voorleggen voor de aanvang van het vervoer. Wij aanvaarden dergelijke artikelen alleen voor vervoer wanneer ze als vracht of als geregistreerde bagage worden vervoerd in overeenstemming met de reglementeringen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen. Zin 2 is niet van toepassing op politieambtenaren die bij de uitoefening van hun officiële functies verplicht zijn om wapens te dragen. Tijdens de vlucht dienen zij hun wapens aan de gezagvoerder te overhandigen.
8.3.3. Het is verboden om vuurwapens en munitie voor ander gebruik dan jacht- en sportieve doeleinden als bagage te vervoeren. Vuurwapens en munitie voor jacht- en sportieve doeleinden mogen als geregistreerde bagage worden aanvaard. Vuurwapens moeten ongeladen zijn, met de veiligheidsvergrendeling aan en goed verpakt. Het vervoer van munitie is onderworpen aan de ICAO- en IATA-reglementeringen zoals nader bepaald in 8.3.1.1. Ondanks eender welke tegenstrijdige bepalingen en overeenkomsten zal Brussels Airlines niet verplicht zijn om vuurwapens of oorlogsmunitie te aanvaarden aan boord van vluchten die door Brussels Airlines worden uitgevoerd.
8.3.4. De ingecheckte bagage mag geen goederen bevatten waarvan het vervoer verboden of beperkt is op grond van toepasselijke wetten en voorschriften (met inbegrip van alle voorschriften die gelden in de staten van vertrek, aankomst en tussenstop of in de staten waar het vliegtuig over vliegt), noch breekbare of bederfelijke goederen, goederen die we redelijkerwijze als ongepast beschouwen voor vervoer wegens hun gewicht, afmetingen of onaangename geur, geneesmiddelen, beelden en kunstwerken, geld, sleutels, juwelen, edelmetalen, persoonlijke elektronische apparaten (zoals maar niet beperkt tot laptops, computers, mobiele telefoons, fototoestellen, videocamera’s enz.), verhandelbare papieren, waardepapieren of andere voorwerpen van waarde, stalen, zakelijke documenten of ander werkmateriaal dat waardevol is of als dusdanig kan worden beschouwd, paspoorten en andere identiteitsbewijzen of eender welk ander voorwerp van soortgelijke aard. 
8.3.5. Indien u desondanks bewust een van de voorwerpen zoals omschreven in de paragrafen 8.3.1, 8.3.2 of 8.3.4 in uw bagage inpakt, ondanks de verbodbepalingen die hierboven nader zijn bepaald, zou onze aansprakelijkheid volledig of gedeeltelijk kunnen zijn uitgesloten in geval van beschadiging van die voorwerpen en dit in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag van Montreal.

Recht om vervoer te weigeren

8.4.1. In overeenstemming met paragrafen 8.3.2 en 8.3.3. zullen wij weigeren om de voorwerpen beschreven onder 8.3. als bagage te vervoeren en wij kunnen weigeren om dergelijke voorwerpen verder te vervoeren wanneer deze worden ontdekt.
8.4.2. Wij mogen weigeren om eender welk voorwerp als bagage te vervoeren waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat het ongeschikt is voor vervoer wegens de grootte, de vorm, het gewicht, de inhoud of de aard ervan, of om veiligheids- of operationele redenen, of om het comfort van andere passagiers te verzekeren. Informatie over niet-aanvaardbare voorwerpen is op verzoek beschikbaar.
8.4.3. Wij mogen weigeren om bagage voor vervoer te aanvaarden tenzij deze naar onze redelijke mening voldoende stevig en veilig is verpakt in daartoe geschikte verpakkingen.

Fouilleren van passagiers en onderzoek van bagage

8.5. Indien de passagier weigert om in te stemmen met een verzoek om zijn persoon of zijn bagage te onderzoeken om de aanwezigheid vast te stellen van artikelen die niet toelaatbaar zijn volgens of niet werden aangeboden in overeenstemming met paragraaf 8.3., mogen wij weigeren om de passagier of zijn bagage te vervoeren en in dergelijk geval zullen we geen enkele aansprakelijkheid dragen tegenover de passagier behalve om hem terug te betalen in overeenstemming met artikel 10.3. van deze vervoersvoorwaarden.

Geregistreerde bagage

8.6.1. Vanaf het ogenblik dat in te checken bagage aan ons wordt overhandigd, nemen we deze in bewaring. Daarop zetten we een passende vermelding op het ticket, wat gelijkstaat met de uitgifte van het bagageticket. Eventuele bagage(identificatie)labels die door ons naast het bagageticket worden uitgegeven, dienen alleen om de bagage te identificeren.
8.6.2. Geregistreerde bagage moet voorzien zijn van uw naam of van een andere persoonlijke identificatie.
8.6.3. Geregistreerde bagage zal zoveel mogelijk met hetzelfde vliegtuig als u worden vervoerd, tenzij wij beslissen om deze om veiligheids-, beveiligings- of operationele redenen met een alternatieve (indien mogelijk de volgende) vlucht te vervoeren. Indien uw geregistreerde bagage met een volgende vlucht wordt vervoerd, zullen we die aan u bezorgen, tenzij de toepasselijke wet vereist dat u aanwezig bent voor de douane-inklaring. Artikel 14 (Aansprakelijkheid voor Schade) blijft onverminderd geldig.

Niet-geregistreerde bagage

8.7.1. We kunnen maximale afmetingen bepalen voor bagage die u meeneemt op het vliegtuig. Indien we dit niet hebben gedaan, moet de bagage die u op het vliegtuig meeneemt onder de stoel voor u of in een daarvoor ter beschikking gestelde ruimte in de cabine van het vliegtuig kunnen worden geplaatst. Indien uw bagage niet op deze manier kan worden opgeborgen, of indien ze overmatig gewicht heeft of om welke reden dan ook als gevaarlijk wordt beschouwd, moet deze als geregistreerde bagage worden vervoerd.
8.7.2. Voorwerpen die niet geschikt zijn voor vervoer in de goederenruimte (zoals breekbare muziekinstrumenten), en die niet aan de vereisten van bovenvermelde paragraaf 8.7.1. voldoen, zullen alleen voor vervoer in de passagiersruimte worden aanvaard indien u ons daarvan op voorhand hebt verwittigd en door ons de toelating daarvoor werd gegeven. Mogelijkerwijs zult u voor deze dienst een extra vergoeding dienen te betalen.
8.7.3. Sommige voorwerpen zullen voortaan niet meer worden toegelaten voor vervoer als niet-geregistreerde bagage in toepassing van Verordening (EG) nr. 154/2006. Sommige andere voorwerpen zullen tot een maximale toegelaten hoeveelheid worden beperkt (100 ml) en aan aparte screeningprocedures worden onderworpen. Voor meer details, gelieve onze website of uw reisbureau te raadplegen.

Afhaling en aflevering van geregistreerde bagage

8.8.1. U moet uw geregistreerde bagage afhalen zodra ze op de plaats van bestemming of reisonderbreking voor afhaling beschikbaar is.
8.8.2. Wij zullen geregistreerde bagage afleveren aan de houder van het bagageticket na betaling van alle onbetaalde bedragen die aan ons verschuldigd zijn volgens de vervoersovereenkomst. Indien u uw bagage niet binnen een redelijke tijd ophaalt, mogen wij u een opslagvergoeding aanrekenen. Indien uw geregistreerde bagage niet wordt afgehaald binnen de drie (3) maanden na de datum van terbeschikkingstelling aan de passagier, mogen we erover beschikken zonder enige aansprakelijkheid tegenover u.
8.8.3. Wanneer een persoon bij het afhalen van de bagage het bagageticket niet kan voorleggen en de bagage niet kan identificeren door middel van een bagage(identificatie)label, indien er een werd uitgegeven, dan zullen wij de bagage slechts aan die persoon overdragen op voorwaarde dat hij naar ons oordeel voldoende bewijs kan leveren dat hij het recht heeft die bagage in ontvangst te nemen.

Huisdieren en geleidehonden

8.9.1. Huisdieren (honden, katten en andere dieren) kunnen enkel voor vervoer worden aanvaard mits onze goedkeuring en voor sommige huisdieren wordt enkel aanvaard om deze te vervoeren na ondertekening van de volgende kwijting.
Indien wij akkoord gaan om uw dieren te vervoeren, zullen ze volgens de volgende voorwaarden worden vervoerd:
De dieren moeten correct gekooid zijn en vergezeld van geldige gezondheidsattesten en vaccinatiebewijzen, invoervergunningen en andere documenten die door het land van bestemming of de transitlanden vereist zijn. Wij behouden ons het recht voor de wijze van vervoer te bepalen en het aantal huisdieren dat op een vlucht kan worden vervoerd te beperken.
8.9.2. Het gewicht van huisdieren, kooien en voedsel maakt geen deel uit van het toegelaten gratis gewicht van de passagier. Het vervoer moet worden betaald tegen het tarief dat van toepassing is op overgewicht.
8.9.3. Een erkende assistentiehond die door een passagier vereist is, zal in de mate van het mogelijke gratis worden aanvaard voor vervoer in de passagiersruimte; wij verwijzen hier naar artikel 8.9.5.
8.9.4. Op vluchten van en naar de Verenigde Staten mag u een “emotional support dog” of “psychiatric service dog“ gratis in de cabine meenemen indien aan de volgende vereisten is voldaan:
Passagiers die met een “emotional support dog” of een “psychiatric service dog” reizen, moeten aan Brussels Airlines recente documenten voorleggen (m.a.w. niet ouder dan één jaar vanaf de datum van de geplande eerste vlucht van de passagier) op papier met het briefhoofd van een erkende deskundige in geestelijke gezondheidszorg (bijv. een psychiater, psycholoog, erkende klinisch sociaal werker, met inbegrip van een arts die specifiek de psychische of emotionele handicap van de passagier behandelt) waarop het volgende wordt vermeld: (1) de passagier heeft een psychische of emotionele handicap die erkend is in de [Amerikaanse] “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (DSMIV”; (2) de passagier heeft de “emotional support dog” of “psychiatric service dog” nodig als ondersteuning tijdens de vliegtuigreis en/of voor activiteiten op de plaats van bestemming van de passagier; (3) de persoon die het attest heeft opgesteld, is een erkende deskundige in geestelijke gezondheidszorg en de passagier is aan zijn professionele zorg toevertrouwd; en (4) de datum en het type vergunning van de deskundige in geestelijke gezondheidszorg en de staat of de jurisdictie waardoor die vergunning werd uitgereikt. Brussels Airlines behoudt zich het recht voor de echtheid van eender welke voorgelegde documenten te laten bevestigen.
Gelieve artikel 8.9.5 te lezen.
Indien u met een assistentiehond of een “emotional support dog” reist, gelieve dan minstens 48 uren voor het vertrek van uw vlucht contact met ons op te nemen en u aan de check-in aan te bieden minstens 1 uur voor de aangegeven check-in tijdslimiet.
8.9.5. Gelieve te noteren dat het voor het veilige en ongestoorde verloop van een vlucht van essentieel belang is dat uw dier getraind is om zich behoorlijk te gedragen in openbare omgevingen. Om samen met u in de cabine te mogen reizen, moet uw dier gehoorzamen en zich behoorlijk gedragen. Indien uw dier zich onbehoorlijk gedraagt, kan u worden gevraagd zijn muilkorf om te doen voor het vervoer, kan uw dier in de goederenruimte worden vervoerd (als er een kennel beschikbaar is) of kan het vervoer worden geweigerd.
Dieren die samen met u reizen in de cabine (met inbegrip van de transportkooi, indien van toepassing) moeten in de voetenruimte van uw stoel passen en moeten gedurende het volledige verblijf aan boord behoorlijk zijn vastgemaakt.
8.9.6. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid, de gezondheid en het gedrag van uw dier en voor de naleving van alle door de overheid opgelegde verplichtingen, regelgevingen of beperkingen, met inbegrip van invoer-/uitvoervergunningen en de vereiste gezondheidsattesten van de respectieve landen, staten of gebieden.
U zult aansprakelijk zijn voor alle kosten die voortvloeien uit uw niet-naleving van deze bepaling, evenals voor alle schade die uw dier veroorzaakt, en u zult ons vrijwaren tegen eender welke aansprakelijkheid, tenzij die werd veroorzaakt door de grove nalatigheid of de opzettelijke fout van Brussels Airlines.

Artikel 9: Dienstregelingen, vertragingen, annulatie van vluchten

Dienstregelingen

9.1. Vooraleer we uw reservatie aanvaarden, brengen we u op de hoogte van de dienstregeling die op dat ogenblik van kracht is en die op uw ticket zal worden vermeld. Indien u ons uw contactgegevens meedeelt, zullen we er alles aan doen om u op de hoogte te houden van eventuele veranderingen die kunnen zijn veroorzaakt door technische en operationele redenen buiten onze wil. Voorbeelden van dergelijke technische en operationele redenen zijn weersomstandigheden, onderhoudskwesties, veiligheidsincidenten, bagageproblemen,… Indien wij nadat u uw ticket hebt gekocht een beduidende verandering van de dienstregeling doorvoeren die niet aanvaardbaar is voor u, hebt u recht op een terugbetaling in overeenstemming met artikel 10.2.

Annulatie, wijziging van route, vertragingen enz.

9.2. We zullen alle nodige maatregelen nemen om een vertraging tijdens uw vervoer te vermijden. Bij de uitvoering van die maatregelen en om een annulatie van de vlucht te vermijden, mogen wij een vlucht regelen die namens ons door een andere vervoerder en/of vliegtuigmaatschappij zal worden uitgevoerd.

Mededeling

9.3. In geval van een vertraging, annulatie of omleiding van een vlucht, zal Brussels Airlines de meest actuele informatie die beschikbaar is tijdig meedelen aan de reizigers in de luchthaven of aan boord van het vliegtuig. Vluchtinformatie is ook terug te vinden op de website van Brussels Airlines.

Artikel 10: Terugbetalingen

Algemeen

10.1. Wij zullen een ticket of eender welk ongebruikt deel ervan in overeenstemming met de toepasselijke tariefvoorwaarden als volgt terugbetalen ((Klik hier voor de praktische informatie over de terugbetalingen). Onverschuldigde taksen en toeslagen worden altijd terugbetaald.

Persoon aan wie de terugbetaling zal gebeuren

10.1.1. Behalve indien anders bepaald in dit artikel, zullen we gerechtigd zijn een terugbetaling uit te voeren hetzij aan de persoon van wie de naam op het ticket is vermeld, hetzij aan de persoon die het ticket heeft betaald, mits voorlegging van een voldoende bewijs van een dergelijke betaling.
10.1.2. Indien een ticket werd betaald door iemand anders dan de passagier van wie de naam op het ticket is vermeld, en het ticket een beperking op terugbetaling bevat, zullen we een terugbetaling alleen uitvoeren aan de persoon die het ticket heeft betaald of volgens zijn instructies.
10.1.3. Behalve in het geval van een verloren ticket, zullen terugbetalingen enkel gebeuren na overhandiging aan ons van het ticket en van alle ongebruikte vluchtcoupons.
10.1.4. Een terugbetaling die wordt uitgevoerd aan eender wie die de passagierscoupon en alle ongebruikte vluchtcoupons voorlegt en zich voordoet als een persoon aan wie een terugbetaling mag worden uitgevoerd in overeenstemming met artikelen 10.1.1. of 10.1.2. zal worden geacht een terugbetaling aan een dergelijke persoon te zijn.
10.1.5. Gebruik ons online formulier voor terugbetaling of stuur ons een e-mail met uw reserveringsnummer. De terugbetaling vindt plaats binnen dertig dagen na de aanvraag. Er zijn geen administratiekosten.

Onvrijwillige terugbetalingen

10.2.1. Wanneer we een vlucht annuleren, een vlucht niet redelijkerwijs volgens de dienstregeling kunnen uitvoeren, niet kunnen landen op de plaats van uw bestemming of de plaats waar u een tussenstop maakt, of u door onze fout een aansluitende vlucht mist waarvoor u reeds had gereserveerd, dan bedraagt het terug te betalen bedrag:
10.2.1.1. indien nog geen gedeelte van het ticket werd gebruikt, een bedrag gelijk aan de betaalde prijs,
10.2.1.2. indien een gedeelte van het ticket werd gebruikt, zal de terugbetaling niet minder bedragen dan het verschil tussen de betaalde prijs en de toepasselijke prijs voor het reizen tussen de punten waarvoor het ticket werd gebruikt.

Vrijwillige terugbetalingen

10.3.1. Indien u om een terugbetaling verzoekt om andere redenen dan die welke onder artikel 10.2.1. worden vermeld, zal het bedrag van de terugbetaling als volgt zijn:
10.3.1.1. indien nog geen gedeelte van het ticket werd gebruikt, een bedrag gelijk aan de betaalde prijs na aftrek van redelijke administratie- of annulatiekosten;
10.3.1.2. indien een gedeelte van het ticket werd gebruikt, zal het bedrag van de terugbetaling gelijk zijn aan het verschil tussen de betaalde prijs en de toepasselijke prijs voor het reizen tussen de punten waarvoor het ticket werd gebruikt na aftrek van redelijke administratie- of annulatiekosten.

Terugbetaling van een verloren ticket

10.4.1. Indien een ticket of een gedeelte ervan verloren is, zal een terugbetaling worden uitgevoerd nadat aan de vervoerder een voldoende bewijs van verlies werd geleverd en na betaling van de toepasselijke vergoedingen, op voorwaarde dat:
10.4.1.1. het verloren ticket of een gedeelte ervan niet werd gebruikt of eerder niet werd terugbetaald of vervangen zonder de ticketprijs opnieuw aan te rekenen (behalve wanneer het gebruik, de terugbetaling of de vervanging door of aan een derde partij het gevolg was van onze eigen nalatigheid).
10.4.1.2. de persoon aan wie de terugbetaling wordt uitgevoerd zich er, op de manier zoals door ons voorgeschreven, toe verbindt, om het terugbetaalde bedrag aan ons terug te storten in geval van fraude en/of in de mate dat het verloren ticket of een gedeelte ervan door een derde partij wordt gebruikt (behalve wanneer eender welke fraude of gebruik door een derde partij het gevolg was van onze eigen nalatigheid). In dit geval zullen redelijke administratiekosten aan u worden aangerekend.
10.4.2. Indien wij of onze gemachtigde verkoopsagent het ticket of een gedeelte ervan verliezen, zullen wij de verantwoordelijkheid dragen voor het verlies.

Weigering van terugbetaling

10.5.1. Wij mogen een terugbetaling weigeren indien de aanvraag daartoe na het verstrijken van de geldigheid van het ticket wordt ingediend.
10.5.2. Wij mogen weigeren om over te gaan tot de terugbetaling van een ticket dat aan ons of aan overheidsambtenaren werd voorgelegd als bewijs van het voornemen om het land te verlaten, tenzij u tot onze tevredenheid kunt aantonen dat u de toestemming hebt om in het land te blijven of u het land met een ander vervoermiddel zult verlaten.

Munteenheid

10.6. Alle terugbetalingen zullen onderworpen zijn aan de wetten, regels, voorschriften of verordeningen van de overheden van het land waar het ticket oorspronkelijk werd gekocht en van het land waar de terugbetaling wordt uitgevoerd. In overeenstemming met de voorgaande bepaling zullen terugbetalingen worden uitgevoerd in de munteenheid waarin de ticketprijs werd betaald.

Door wie wordt het ticket terugbetaald

10.7. Vrijwillige terugbetalingen zullen enkel en alleen worden uitgevoerd door de vervoerder die het ticket oorspronkelijk heeft uitgegeven of door zijn verkoopsagent indien hij daartoe gemachtigd is.

Terugbetaling aan creditcardrekeningen

10.8. Terugbetalingen die verschuldigd zijn voor tickets die werden betaald met een creditcard kunnen alleen worden gecrediteerd op de creditcardrekeningen die oorspronkelijk werden gebruikt voor de aankoop van het ticket. Het door ons terug te betalen bedrag zal in overeenstemming met de regels van dit artikel alleen gebeuren op basis van het bedrag en de munteenheid die op het ticket zijn vermeld. Het terug te betalen bedrag dat op de creditcardrekening van de kaarthouder moet worden gecrediteerd kan verschillen van het bedrag dat oorspronkelijk door de creditcardmaatschappij voor het ticket werd gedebiteerd wegens omrekeningsverschillen. Dergelijke verschillen geven de ontvanger van de terugbetaling niet het recht om een vordering tegen ons in te stellen.

Artikel 11: Gedrag aan boord van het vliegtuig

Algemeen

11.1. Indien u zich, naar ons redelijk oordeel, aan boord van het vliegtuig zodanig gedraagt dat het vliegtuig of eender welke personen of goederen aan boord daardoor in gevaar worden gebracht, of de bemanning wordt gehinderd bij de uitvoering van haar taken, of u de instructies van het boordpersoneel niet naleeft, onder andere maar niet beperkt tot de instructies in verband met roken, alcohol of drugsgebruik, of indien u zich op een manier gedraagt die onbehagen, ongemak, schade of letsels veroorzaakt voor andere passagiers of de bemanning, mogen wij alle maatregelen treffen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om de voortzetting van dergelijk gedrag te verhinderen, met inbegrip van dwang. U kunt van boord worden gehaald, verder vervoer kan op eender welk punt worden geweigerd en u kunt gerechtelijk worden vervolgd wegens wangedrag dat aan boord van het vliegtuig werd begaan. Indien wij wegens uw gedrag het vliegtuig hebben moeten omleiden naar een niet-overeengekomen plaats van bestemming en u het vliegtuig hebben doen verlaten, dan zult u alle kosten met betrekking tot deze omleiding moeten dragen.

Elektronische apparatuur

11.2. Het gebruik van mobiele telefoons, zendapparatuur en speelgoed met afstandsbediening aan boord is verboden. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan wanneer het vliegtuig is uitgerust met functionerende cellulaire technologie. Gelieve te allen tijde aandacht te schenken aan aankondigingen door de bemanning en aan schriftelijke informatie aan boord, zoals de FlyNet Guide. VoiP-oproepen zijn verboden en ook niet mogelijk aangezien die technologie werd uitgeschakeld. Videocamera’s, laptops, MP3-spelers, CD-spelers en computerspelletjes zijn toegestaan wanneer het “Fasten Seat Belts”-lampje (vastgespen van veiligheidsriemen) gedoofd is.

Rookvrije vluchten

11.3. Alle vluchten van Brussels Airlines zijn rookvrije vluchten. Roken is in alle zones van het vliegtuig verboden.
Dit geldt ook voor elektronische sigaretten.

Eigen alcohol

11.4. Het verbruik van alcohol die u voor de vlucht hebt gekocht is niet toegestaan aan boord van het vliegtuig.

Verplichte veiligheidsgordels

11.5. Als algemene regel wordt u verzocht om tijdens de hele vlucht te blijven zitten en bent u verplicht om uw veiligheidsgordel vast te gespen terwijl u neerzit.

Mondmaskerplicht

11.6. U bent verplicht een mondmasker te dragen dat zowel uw mond en neus volledig bedekt tijdens de boarding, gedurende de hele vlucht en bij het verlaten van het vliegtuig.
11.6.1. Kinderen tot en met zes jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting, alsook personen die om gezondheidsredenen niet in staat zijn een mondmasker te dragen. Voor laatstgenoemden is dit enkel mogelijk indien zij een geldig medisch attest kunnen voorleggen, met behulp van het formulier van Brussels Airlines en een officieel erkende negatieve Covid-19 PCR-test van minder dan 48 uur voor het geplande tijdstip van vertrek.
11.6.2. Meer informatie, in het bijzonder over het Brussels Airlines formulier, de verschillende soorten maskers en contactgegevens, kunt u hier vinden. Wie om feitelijke redenen geen negatieve Covid19-test kan voorleggen die aan de vereisten van 11.6.1. voldoet, gelieve hier te klikken.

Artikel 12: Regelingen voor bijkomende dienstverlening

12.1. Als we voor u afspraken maken met eender welke derden om bepaalde diensten te leveren, zoals het uitgeven van een ticket of een bon met betrekking tot vervoer of diensten, dan treden we daarbij alleen als uw agent op. In dat geval gelden de voorwaarden van de derde dienstverlener.
12.2. Indien we u ook vervoer over de weg aanbieden, zullen de vervoersvoorwaarden van dit vervoer van toepassing zijn op dergelijk vervoer over de weg. Op verzoek kunnen wij u die voorwaarden bezorgen.
12.3. In geval van internationaal spoorwegvervoer in samenwerking met de NMBS of de NS, is de aansprakelijkheid en bijstand juridisch geregeld door de Verordening (EG) nr. 1371/2007 van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer alsook de uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers en bagage (CIV) bij het Verdrag betreffende het internationaal spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, zoals gewijzigd bij het Protocol houdende wijziging van het COTIF ondertekend in Vilnius op 3 juni 1999, en aangevuld door de algemene voorwaarden van de spoorwegvervoerder.

Artikel 13: Administratieve formaliteiten

Algemeen

13.1.1. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste reisdocumenten en visa en voor het naleven van alle wetten, reglementen, verordeningen, regels en reisvoorschriften van de landen van waaruit en waarheen u vliegt en van alle transitlanden. Voorts is het ook de verantwoordelijkheid van de passagiers om te verzekeren dat hun reisdocumenten en visa geldig blijven voor de hele duur van de reis, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van verstoringen van de vlucht. Brussels Airlines is niet aansprakelijk voor het feit dat de passagiers geen redelijke voorzorgen hebben genomen om ervoor te zorgen dat hun reisdocumenten en visa geldig blijven.
13.1.2. We zullen niet aansprakelijk zijn voor eender welke gevolgen, hoe onwaarschijnlijk ook, die voor eender welke passagier voortvloeien uit het feit dat hij heeft nagelaten om de noodzakelijke geldige reisdocumenten te verkrijgen en bij zich te dragen of dergelijke wetten, reglementen, verordeningen, voorschriften, vereisten, regels of instructies na te leven.

Reisdocumenten

13.2. Voorafgaand aan het reizen moet u alle uitreis-, inreis-, gezondheids- en andere documenten voorleggen die vereist zijn door de wetten, reglementen, verordeningen, voorschriften of andere vereisten van de betrokken landen en ons toestaan hiervan kopieën te maken en bij te houden. Wij behouden ons het recht voor vervoer te weigeren indien u deze vereisten niet hebt nageleefd of uw reisdocumenten niet in orde blijken te zijn.

Weigering van inreis

13.3. Indien de toegang tot eender welk land u wordt geweigerd, bent u verantwoordelijk voor de betaling van de kosten om u vanuit dat land te vervoeren. Voor de betaling van dergelijke kosten mogen wij eender welke bedragen gebruiken die u betaald hebt voor niet-gebruikt vervoer of eender welke fondsen van de passagier die in ons bezit zijn. De prijs die werd betaald voor het vervoer van de passagier naar het punt waar hem de toegang werd geweigerd of vanwaar hij werd uitgezet, zal door ons niet worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid van de passagier voor boetes enz.

13.4. Indien wij een boete of dwangsom moeten betalen of kosten oplopen wegens het feit dat u niet hebt voldaan aan de wetten of reglementen betreffende de inreis in of doorreis door het betreffende land, of de vereiste documenten in de correcte vorm niet hebt kunnen voorleggen, zult u ons op verzoek eender welk aldus betaald bedrag of eender welke aldus opgelopen kosten moeten vergoeden, en daarnaast een administratieve vergoeding moeten betalen. Indien de passagier nalaat ons terug te betalen, kunnen we die terugbetaling vorderen van de persoon die het ticket heeft betaald. We mogen voor dergelijke betaling of kosten het bedrag gebruiken van eender welk ongebruikt deel van uw ticket of eender welke van uw fondsen die in ons bezit zijn. Het bedrag van de boete of dwangsom kan van land tot land verschillen en kan de betaalde prijs van het ticket ruim overschrijden. Zorg er daarvoor in uw eigen belang voor dat u de inreisvoorschriften naleeft van het land waar u naartoe reist.

Douanecontrole

13.5. Indien vereist, moet u bij de controle van uw bagage door de douane- of andere overheidsdiensten aanwezig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor enig verlies of enige schade die u bij een dergelijke controle oploopt of door uw nalatigheid om aan deze vereiste te voldoen.

Veiligheidscontrole

13.6. U bent verplicht om u aan elke veiligheidscontrole door de overheid, luchthavenbeambten, vervoerders of door ons te onderwerpen.

Doorsturing van passagiersgegevens

13.7. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens en alle persoonlijke reservatiegegevens in verband met uw vlucht over te maken aan binnen- en buitenlandse autoriteiten (met inbegrip van de Verenigde Staten en Canada) indien deze autoriteiten ons daarom verzoeken op grond van dwingende wettelijke regels en voorschriften waaraan volgens de vervoersovereenkomst moet worden voldaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid voor schade

Algemeen

14.1.1. De aansprakelijkheid van Brussels Airlines en van elke vervoerder die bij uw reis betrokken is, zal worden bepaald door zijn eigen vervoersvoorwaarden.
14.1.2. Tenzij hierin anders geformuleerd, is internationaal vervoer, zoals gedefinieerd in het Verdrag, onderworpen aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag van Montreal.
14.1.3. Eender welke aansprakelijkheid die wij oplopen voor schade, zal door eender welke nalatigheid van uw kant die de oorzaak is van of bijdraagt tot de schade in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verminderd.
14.1.4. Wij zijn enkel aansprakelijk voor schade die zich voordoet op onze eigen vluchten. Als we een ticket uitgeven of bagage inchecken voor vervoer met een andere vervoerder, dan doen we dit enkel als agent van de andere vervoerder. Desondanks zal de passagier met betrekking tot de geregistreerde bagage ook het recht hebben een vordering in te stellen tegen de eerste of de laatste vervoerder.
14.1.5. Indien de luchtvervoerder die de vlucht effectief uitvoert niet dezelfde is als de contractuele luchtvervoerder, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen tegen beide of een vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen beide. Indien de naam of de benamingscode (codeshare) van een luchtvervoerder op het ticket is vermeld, dan is die luchtvervoerder de contractuele vervoerder.
14.1.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor eender welke schade die voortvloeit uit onze naleving van eender welke wetten of overheidsreglementeringen, -verordeningen of –voorschriften, of uit het feit dat de passagier deze niet naleeft.
14.1.7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade als gevolg van de niet-nakoming van de vervoersovereenkomst. Behoudens in geval van opzettelijk wangedrag zijn wij niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade als gevolg van dergelijke niet-nakoming. Onder "indirecte schade" wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: elke annulering of onderbreking van hotelovernachtingen, vervoer, activiteiten of excursies, gemiste winst, financieel of commercieel verlies, verlies van klanten, hogere kosten, morele schade, enz. 
14.1.8. Eender welke uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid zal van toepassing zijn voor en ten goede komen aan onze agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers en eender welke persoon wiens vliegtuig door ons wordt gebruikt en de agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van een dergelijke persoon. Het totale bedrag dat van ons en van dergelijke agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers en personen kan worden teruggevorderd, kan het bedrag van onze maximale aansprakelijkheid niet overschrijden.
14.1.9. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal niets wat hierin is vervat kunnen worden geïnterpreteerd als een afstand van enige uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid krachtens het Verdrag of de toepasselijke wetgeving.

Schadevergoeding in geval van overlijden of letsel

14.2.1. Wij zijn aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van dood of lichamelijk letsel van een passagier veroorzaakt door een ongeval dat plaatsvindt aan boord van het luchtvaartuig, of tijdens het aan boord gaan of verlaten van het luchtvaartuig, in overeenstemming met artikel 17.1 van het Verdrag van Montreal. Wij zijn in dergelijk geval echter niet aansprakelijk voor de schade die een bedrag van 128 821 SDR te boven gaat indien wij kunnen bewijzen dat het ongeval (i) niet te wijten was aan onze schuld of nalatigheid of aan de schuld of nalatigheid van onze hulppersonen; of (ii) uitsluitend te wijten was aan de schuld of nalatigheid van de passagier of van een derde.
14.2.2 Wij behouden ons het recht voor alle verweermiddelen tegen dergelijke vorderingen in te roepen die beschikbaar zijn onder het Verdrag van Montreal en onder de toepasselijke nationale wetgeving. Met betrekking tot derden behouden we ons ook alle rechten voor om verhaal in te stellen tegen elke andere persoon, met inbegrip van en zonder daartoe te zijn beperkt, het recht op verhaal en op schadeloosstelling.
14.2.3. Indien een passagier overlijdt of gewond raakt, moet de luchtvervoerder een voorafbetaling uitvoeren om de onmiddellijke economische behoeften te dekken, binnen de 15 dagen na de vaststelling van de identiteit van de persoon die recht heeft op een schadevergoeding. In geval van overlijden mag die voorafbetaling niet minder dan 16 000 SDR’s (ongeveer 17 600 EUR) bedragen.
14.2.4. Een voorafbetaling zal geen erkenning van aansprakelijkheid inhouden en kan worden verrekend met eender welke latere bedragen die zouden worden betaald op basis van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder. De voorafbetaling dient te worden teruggestort indien nadien zou worden bewezen dat u door nalatigheid uw eigen overlijden of letsel hebt veroorzaakt of ertoe hebt bijgedragen, dat de persoon die de voorafbetaling heeft ontvangen door nalatigheid een dergelijk overlijden heeft veroorzaakt of ertoe heeft bijgedragen of dat de persoon die de voorafbetaling heeft ontvangen geen recht had op een dergelijke schadevergoeding.

Vernieling, verlies of beschadiging van bagage

14.3.1. Behalve in geval van een handeling of een verzuim hetzij met de bedoeling schade te veroorzaken, hetzij uit roekeloosheid en wetend dat daaruit vermoedelijk schade zou voortvloeien, zijn wij aansprakelijk voor vernieling, verlies of beschadiging van bagage tot een bedrag van 1 288 SDR’s. In het geval van geregistreerde bagage zijn we zelfs aansprakelijk indien we niet in gebreke zijn gebleven, tenzij de bagage defect was. In het geval van niet-geregistreerde bagage is de vervoerder alleen aansprakelijk indien hij in gebreke is gebleven.

Hogere limieten voor bagage

14.3.2. Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien een passagier uiterlijk op het moment van de check-in een speciale verklaring aflegt en een aanvullende vergoeding betaalt.

Klachten over bagage

14.3.3. Indien de bagage beschadigd, verloren of vernietigd is, moet de passagier zo snel mogelijk een schriftelijke klacht sturen naar de luchtvervoerder. In geval van beschadiging van geregistreerde bagage moet de passagier een schriftelijke klacht sturen binnen de zeven (7) dagen en in geval van vertraging binnen de eenentwintig (21) dagen, in beide gevallen te rekenen vanaf de datum waarop de bagage ter beschikking werd gesteld van de passagier.
14.3.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt door uw bagage noch voor schade aan de bagage van een passagier die werd veroorzaakt door goederen die zich in de bagage van de passagier bevonden, tenzij wij dergelijke schade hebben veroorzaakt door onze grove nalatigheid of opzettelijke fout. Eender welke passagier van wie de goederen schade veroorzaken aan de bagage van een andere passagier of aan onze goederen dient ons schadeloos te stellen voor alle verlies en alle kosten die als gevolg daarvan door ons werden opgelopen.

Vertragingen van passagiers en bagage

14.4.1. In geval van een vertraging van passagiers zijn wij aansprakelijk voor schade tenzij wij alle redelijke maatregelen hadden getroffen om schade te vermijden of het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is beperkt tot 5 346 SDR’s.
14.4.2. In geval van een vertraging van bagage zijn wij aansprakelijk voor schade tenzij wij alle redelijke maatregelen hadden getroffen om schade te vermijden of het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is beperkt tot 1 288 SDR’s.
14.4.3 Indien de eiser nalaat om de schade te beperken of heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade, zal het bedrag van de schadevordering worden verminderd met het bedrag dat betrekking heeft op de bijdrage van de eiser. In het bijzonder is de eiser verplicht om enkel tijdige, redelijke en passende vervangingsaankopen te verrichten.

Instapweigering wegens overboeking

14.5.1. De vervoerder zal voorrang geven aan niet-begeleide minderjarigen, zieken en personen met een handicap. In alle andere gevallen zal aan passagiers een stoel op het vliegtuig worden toegekend in de volgorde van aanmelding aan de check-in, waarbij ook rekening wordt gehouden met eventuele specifieke belangen.
14.5.2. Wanneer we redelijkerwijs verwachten dat we passagiers op een vlucht zullen moeten weigeren, vragen we eerst of er vrijwilligers zijn die afstand willen doen van hun boeking in ruil voor bepaalde voordelen, onder voorwaarden die worden overeengekomen tussen de passagier en ons. De passagier heeft recht op een (i) alternatieve vlucht naar zijn/haar eindbestemming, zo spoedig mogelijk; of (ii) terugbetaling en desgevallend een terugvlucht naar het eerste punt van vertrek, zo spoedig mogelijk.

Annulatie

14.6 Indien een vlucht wordt geannuleerd, zal u de keuze kunnen maken tussen (i) een andere vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of (ii) de volledig terugbetaling van het ticket alsmede, in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid. Indien een vlucht wordt geannuleerd, kan je recht hebben op compensatie in overeenstemming met de Verordening (EG) 261/2004. Verder heeft u in geval van annulatie het recht op verzorging in overeenstemming met artikel 9 van de Verordening (EG) 261/2004.

Artikel 15: Verjaring van vorderingen

Instellen van een vordering

15.1. Indien u aanvaardt dat de bagage onvoorwaardelijk aan u wordt geleverd, dan gaan wij er, zolang het tegendeel niet is bewezen, vanuit dat die bagage in goede staat en in overeenstemming met de vervoersovereenkomst aan u werd geleverd.
Een vordering wegens beschadiging van de bagage zal niet ontvankelijk zijn tenzij de persoon die recht heeft op de levering onmiddellijk na het ontdekken van de schade een klacht indient bij de vervoerder, en in internationaal luchtvervoer, uiterlijk binnen zeven dagen na de datum van ontvangst; en in het geval dat de schade het gevolg was van een vertraging, tenzij de klacht wordt ingediend uiterlijk binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage hem ter beschikking werd gesteld. Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend en binnen de bovenvermelde termijnen worden verstuurd.

Verjaring van vorderingen

15.2. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien een vordering niet werd ingesteld binnen een termijn van twee jaar te rekenen ofwel vanaf de datum van aankomst op de bestemming, ofwel vanaf de datum waarop de aankomst van het vliegtuig normaal was voorzien, ofwel vanaf de datum waarop het vervoer een einde heeft genomen. De manier waarop de verjaringstermijn wordt berekend, zal worden bepaald door de wet van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt.
15.3. Alle vorderingen op grond van Verordening (EG) nr. 261/2004 worden beheerst door het Belgisch recht, bij toepassing van artikel 2.5 van onderhavige vervoersvoorwaarden en dienen te worden ingesteld binnen een termijn van één jaar volgend op de vlucht die de toepassing van deze Verordening rechtvaardigt.

Artikel 16. Alternatieve geschillenbeslechting

16.1 De Belgische consumentenombudsdienst (Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, België - contact@consumentenombudsdienst.be) is de verantwoordelijke entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting inclusief de bemiddeling inzake geschillen in verband met vluchten. De ontvankelijkheidsvoorwaarden kunnen hier gevonden worden en een klacht kan worden ingediend via het klachtenformulier.
Voor Britse en Duitse klanten neemt Brussels Airlines deel aan geschillenbeslechting bij een geschillencommissie voor consumenten. De verantwoordelijke geschillencommissie voor consumenten is de SÖP - Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr E.V. ('Consumentenorgaan voor een voor transport geregistreerde instelling'), Fasanenstrasse 81, 10623 Berlijn, Duitsland (https://soep-online.de/welcome.html en verzoek tot vluchtbemiddeling via https://soep-online.de/request-form-flight.html).
De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting. Dit platform vindt u via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 17: Andere voorwaarden

17.1. Vervoer wordt ook aangeboden in overeenstemming met bepaalde andere reglementen en voorwaarden die op ons van toepassing zijn of door ons werden aangenomen. Die reglementen en voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen variëren, zijn belangrijk. Ze hebben onder andere betrekking op het vervoer van niet-begeleide minderjarigen, zwangere vrouwen en zieke passagiers, beperkingen op het gebruik van elektronische apparatuur en artikelen, het verbruik van alcoholische dranken aan boord. De reglementeringen en voorwaarden met betrekking tot die aangelegenheden zijn bij ons beschikbaar op verzoek.

Artikel 18: Korte titels

18.1. De korte titels voor elk artikel van deze vervoersvoorwaarden worden alleen gemakshalve vermeld en mogen niet voor de interpretatie van de tekst worden gebruikt.


Laatste update: oktober 2020