1. Definities

"AANSLUITINGSBILJET":   Een Vervoersbiljet gevoegd bij een ander biljet en dat hiermee samen één enkele vervoersovereenkomst vormt.

"BAGAGE":   De persoonlijke goederen die u meeneemt op reis.  Tenzij anders bepaald, valt daaronder zowel de Geregistreerde Bagage als de Niet Geregistreerde Bagage.

"BAGAGEBILJET":   De delen van het Vervoersbiljet die betrekking hebben op het vervoer van de Geregistreerde Bagage van de passagier.

"BAGAGELABEL":  Een document voor het identificeren van de Geregistreerde Bagage.

"BENAMINGSCODE VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ":  De twee of drie letters, die de luchtvaartmaatschappij identificeren.

"GEMACHTIGDE VERKOOPSAGENT":  Een door ons aangeduide verkoopsagent om ons te vertegenwoordigen bij de verkoop van Vervoersbiljetten op onze diensten.

"CHECK-IN TIJDSLIMIET": Het door de luchtvaartmaatschappij vermelde uiterste ogenblik vóór dewelke u de check-in formaliteiten moet voltooid hebben en uw instapkaart ontvangen hebben.

"CONTRACTSVOORWAARDEN":  De bepalingen vermeld in of overhandigd samen met uw Vervoersbiljet of reisbeschrijving/ontvangstbewijs, geïdentificeerd als zodanig en welke deze Algemene Vervoersvoorwaarden en mededelingen of verwijzingen ernaar omvatten.

"COUPON": Een papieren of elektronisch biljet dat de erop vermelde passagier het recht geeft om met de daarop vernoemde vlucht te vliegen.

"DAGEN":  Kalenderdagen, waarmee de zeven dagen van de week worden bedoeld.  Bij kennisgevingen wordt de dag waarop de kennisgeving verstuurd wordt niet meegeteld.  Zo ook wordt bij de berekening van de geldigheidsduur van een Vervoersbiljet de dag waarop een Vervoersbiljet is uitgegeven of de vlucht een aanvang neemt, niet meegeteld.

"ELEKTRONISCHE COUPON":  Dit is een elektronische vliegcoupon of ander waardedocument dat zich in onze databank bevindt.

"ELEKTRONISCH VERVOERSBILJET":  De door ons of namens ons uitgegeven reisroute/ontvangstbewijs, de elektronische coupons en, indien toepasselijk, een inschepingsbewijs.

"GEREGISTREERDE BAGAGE":  Bagage waarvoor we de zorg op ons nemen en waarvoor wij een Bagagebiljet uitgegeven hebben.

"LUCHTVERVOERSCONTRACTANT": Een luchtvaartmaatschappij die een vervoerscontract met een passagier sluit of, indien het contract een pakket omvat, de touroperator. Elke ticketverkoper wordt eveneens als een luchtvervoerscontractant beschouwd.

"NIET GEREGISTREERDE BAGAGE":  Alle Bagage andere dan de Geregistreerde Bagage.

"OVEREENGEKOMEN LANDINGSPLAATSEN":  De plaatsen, uitgezonderd de plaats van vertrek en aankomst, die in het biljet of in de dienstregeling van de vervoerder als regelmatige landingsplaatsen op de reisweg vermeld zijn.

"OVERMACHT":  Ongewone en onvoorzienbare gebeurtenissen buiten uw wil, waarvan de gevolgen niet vermeden konden worden ook al werden de nodige voorzorgen genomen.

"PASSAGIER":  Ieder persoon, behalve de bemanningsleden, die met een vliegtuig en conform een Vervoersbiljet vervoerd wordt of zal worden.  (zie definitie van "u", "uw" en "uzelf").

"PASSAGIERSCOUPON OF BEWIJSCOUPON" :Het gedeelte van het vliegbiljet dat door of namens de Vervoerder is uitgegeven, dat diens naam draagt en dat door u moet worden behouden.

"REGLEMENT":  Alle andere voorschriften dan deze voorwaarden door ons gepubliceerd en die van kracht zijn op de dag van begin van het vervoer van passagiers en/of Bagage.

"REISONDERBREKING":  Een onderbreking van de reis op een bepaalde stopplaats tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

"REISROUTE/ONTVANGSTBEWIJS":  Het document of de documenten die wij uitgeven aan de passagiers die met een elektronisch Vervoersbiljet reizen en dat de passagiersnaam, vluchtinformatie en mededelingen bevat.

"SCHADE" omvat overlijden, verwondingen of lichamelijke letsels van een passagier, verlies, gedeeltelijk verlies, diefstal of andere schade, veroorzaakt door of verband houdend met het vervoer of andere bijkomende diensten door ons verleend.

"SDR":  Een Special Drawing Right zoals bepaald door het Internationaal Monetair Fonds.

"STOPOVER": Een onderbreking van de reis die langer duurt dan 24 uur, op een bepaalde overeengekomen stopplaats tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

"TARIEF":  De prijzen van de vlucht en de kosten, taksen of toeslagen die, indien vereist, door de bevoegde autoriteiten goedgekeurd zijn. 

"U", "UW" en "UZELF":  Elke persoon, uitgezonderd leden van de bemanningsleden, die vervoerd moeten worden in een vliegtuig in overeenstemming met een Vervoersbiljet (zie ook de definitie van "passagier").

"VERDRAG":  Naargelang welk van de volgende verdragen toepasselijk is:

Het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929 (hierna het Verdrag van Warschau genoemd);
Het verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955;
Het verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol nr. 1 van Montreal (1975);
Het verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 2 van Montreal (1975);
Het verdrag van Warschau zoals gewijzigd te Den Haag en door het Aanvullend Protocol nr. 4 van Montreal (1975);
Verdrag ter aanvulling van het Verdrag van Warschau opgemaakt te Guadalajara  (18 september 1961) (hierna het verdrag van Guadalajara);
Het verdrag van Montreal (1999);
Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen.
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.

"VERVOERDER":  Een luchtvaartmaatschappij (verschillend van de onze), van wie de benamingscode op uw Vervoersbiljet of aansluitingsbiljet vermeld staat.

"VERVOERSBILJET":  Het document dat het opschrift "Passenger Ticket and Baggage Check" draagt of het elektronisch Vervoersbiljet, in ieder geval door ons of namens ons uitgegeven, en dat de contractsvoorwaarden, mededelingen en Coupons bevat.

"VLIEGCOUPON":  Het gedeelte van het Vervoersbiljet dat de woorden "good for passage" of bij een elektronisch Vervoersbiljet, de elektronische vliegcoupon, draagt en waarop de plaatsen zijn vermeld waartussen de passagier het recht heeft vervoerd te worden.

"WIJ", "ONS" en "ONSZELF": Brussels Airlines SA/NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Jaargetijdenlaan 100-102 B30, België.

 

2. Toepassingsgebied   

 

2.1. ALGEMEEN

Onze vervoersvoorwaarden zijn enkel toepasselijk op de vluchten, of onderdelen van vluchten, waar onze naam of Benamingscode aangeduid is in de vervoerdersbox op het Vervoersbiljet voor deze vlucht of deel van de vlucht.


2.2. CHARTERVLUCHTEN 

Als het vervoer uitgevoerd wordt volgens een charterovereenkomst, zijn deze Voorwaarden slechts toepasselijk voor zover deze geïncorporeerd zijn of wanneer ernaar verwezen wordt in de charterovereenkomst of het Vervoersbiljet.

2.3. CODE SHARE 

Op sommige lijnen hebben we overeenkomsten met andere vervoerders, gekend als "Code Shares".  Dit houdt in dat, alhoewel u bij ons gereserveerd hebt en uw Vervoersbiljet onze naam of Benamingscode bevat, een andere vervoerder het vliegtuig kan exploiteren. In voorkomend geval informeren we u, over de vervoerder die het vliegtuig zal besturen, zoals bepaald in artikel 18. Voor vluchten van en naar de Verenigde Staten geldt het 'Tarmac Delay Contingency Plan' van de vervoerder die de vlucht uitvoert.

2.4. VIGERENDE WETGEVING 

Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze strijdig zijn met onze tarieven of met de toepasselijke wetgeving, in welk geval deze laatste primeren.
Indien een bepaling van deze Vervoersvoorwaarden onder de toepasselijke wetgeving ongeldig is, zullen de andere bepalingen niettemin geldig blijven.

2.5. VOORRANG VAN DE VOORWAARDEN OP HET REGLEMENT 

In geval van onverenigbaarheid tussen deze Vervoersvoorwaarden en het Reglement zullen deze vervoersvoorwaarden primeren, tenzij anders vermeld in de Vervoersvoorwaarden. 

 

3. Vervoersbiljetten   

 

3.1. ALGEMENE VOORWAARDEN 


3.1.1. Wij zullen u enkel toelaten tot vervoer indien u vermeld staat op het Vervoersbiljet. Er kan van u een afdoende identificatiebewijs geëist worden.

3.1.2. Het Vervoersbiljet voor luchtvervoer via onze diensten, vormt een prima facie bewijs van het vervoerscontract tussen ons (Vervoerder) en u (Passagier) zoals aangeduid op het Vervoersbiljet. Het bevat een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden zodat zij als onderdeel van de vervoersovereenkomst moeten aanzien worden.

3.1.3. Een Vervoersbiljet is niet overdraagbaar zodat u het als enige voor de vlucht kan gebruiken.

3.1.4. Sommige Vervoersbiljetten worden verkocht onder voorwaarden waardoor ze geheel of gedeeltelijk niet terugbetaalbaar zijn.  U dient het tarief te kiezen dat het best met uw behoeften overeenstemt.  U wordt aanbevolen een toepasselijke verzekering af te sluiten om gevallen waarin u uw Vervoersbiljet moet annuleren, te dekken.

3.1.5. Als uw Vervoersbiljet, zoals beschreven in bovenvermelde paragraaf 3.1.4., volledig ongebruikt is, en u wordt verhinderd te reizen omwille van "Overmacht", zullen wij, op voorwaarde dat u ons hieromtrent onmiddellijk informeert en het bewijs verschaft van zulke "Overmacht", u een reisbon voor toekomstig reizen met ons ter waarde van het niet terugbetaalbare bedrag van het ticket, verminderd met een vergoeding voor administratieve kosten van € 35, overmaken (meer informatie).

3.1.6. Het Vervoersbiljet is en blijft altijd eigendom van de uitgevende luchtvaartmaatschappij.

3.1.7. Uitgezonderd in het geval van een elektronisch Vervoersbiljet, bent u niet gerechtigd op een vlucht vervoerd te worden tenzij u een geldig Vervoersbiljet met vluchtcoupon voor die vlucht, alle andere ongebruikte vluchtcoupons en de passagierscoupon voorlegt.  Bovendien zal u niet gerechtigd zijn vervoerd te worden als het voorgelegde Vervoersbiljet beschadigd is of als het gewijzigd werd door iemand anders dan de door ons gemachtigde verkoopsagenten of onszelf.  In het geval van een elektronisch Vervoersbiljet zal u slechts gerechtigd zijn op een vlucht vervoerd te worden indien u een voldoende identificatiebewijs voorlegt en indien een geldig elektronisch Vervoersbiljet in uw naam werd uitgegeven.

3.1.8. (a)  Indien u uw Vervoersbiljet (of een gedeelte ervan) verliest of beschadigt of indien u het Vervoersbiljet met de passagierscoupon en alle niet gebruikte vluchtcoupons niet kunnen voorleggen, zullen we, op uw verzoek, dit Vervoersbiljet of een gedeelte ervan door een nieuw Vervoersbiljet vervangen op voorwaarde dat het bewezen is dat een Vervoersbiljet geldig voor de vlucht in kwestie uitgegeven werd en u een verklaring van vergoeding voor alle kosten en verliezen, welke noodzakelijk en redelijkerwijze opgelopen werden door ons of een andere vervoerder voor het verlies of de beschadiging van het oorspronkelijk Vervoersbiljet, ondertekent ter hoogte van het bedrag van het origineel Vervoersbiljet.  Voor verliezen, welke het gevolg zijn van onze eigen nalatigheid, zullen we geen terugbetaling van u eisen.  De uitgevende vervoerder mag een redelijke vergoeding voor administratiekosten aanrekenen, tenzij het verlies of de beschadiging te wijten was aan de nalatigheid van deze vervoerder of zijn agent.
(b) Indien zulk bewijs niet geleverd wordt of indien u geen dergelijke overeenkomst getekend hebt, mag de Vervoerder, die het nieuwe Vervoersbiljet uitgeeft, eisen dat u het volledige bedrag van het Vervoersbiljet betaalt voor de vervanging van het Vervoersbiljet, met een mogelijkheid van terugbetaling, als en wanneer de oorspronkelijke uitgevende vervoerder zeker is dat het verloren of beschadigde Vervoersbiljet niet gebruikt geweest is voor de vervaldag van het Ticket.  Wanneer u het originele Vervoersbiljet terugvindt voor de vervaldag, staat u dit af aan de vervoerder die het nieuwe Vervoersbiljet uitgeeft waarna de hierboven vermelde terugbetaling plaatsvindt.

3.1.9. Een Vervoersbiljet is waardevol en u dient de gepaste maatregelen te nemen om het veilig te bewaren en om te garanderen dat het niet verloren geraakt of gestolen wordt.


3.2. GELDIGHEIDSDUUR 

3.2.1. Behalve indien anders bepaald in het Vervoersbiljet, in deze Algemene Vervoersvoorwaarden of in de toepasselijke tarieven (die de geldigheid van een Vervoersbiljet kunnen beperken, in welk geval de beperking aangegeven wordt op het Vervoersbiljet), is een Vervoersbiljet geldig gedurende de langste van de twee onderstaande periodes:
(a) één jaar vanaf de datum van uitgifte; of
(b) één jaar na de datum van de eerste reis onder het Vervoersbiljet, op voorwaarde dat de eerste reis zich voordoet binnen het jaar vanaf de datum van uitgifte;
3.2.2. Als u verhinderd wordt te reizen binnen de geldigheidsduur van het Vervoersbiljet omdat we, op het ogenblik dat u om reservatie verzocht, niet in staat waren deze reservatie te bevestigen, zal ofwel de geldigheid van zulk Vervoersbiljet verlengd worden of zal u recht hebben op een terugbetaling overeenkomstig Artikel 10.

3.2.3. Als u, na het aanvatten van uw reis, wegens ziekte verhinderd wordt te reizen binnen de geldigheidsduur van het Vervoersbiljet, kunnen we de geldigheidsduur van uw Vervoersbiljet verlengen tot het tijdstip waarop u weer mag reizen of tot onze eerste vlucht na zulke datum vanaf de plaats waar de reis onderbroken werd en op voorwaarde dat plaats beschikbaar is in de klasse waarvoor de vervoerskosten betaald werden.  Dergelijke ziekte moet geattesteerd kunnen worden door een medisch getuigschrift.  In het geval de resterende coupons, of in het geval van een elektronisch Vervoersbiljet, de elektronische vliegcoupon, een of meer reisonderbrekingen bevat, mag de geldigheid van dergelijke ticketten verlengd worden voor maximum drie maanden vanaf de datum vermeld op dergelijk medisch getuigschrift.  In dergelijke omstandigheden zullen we de geldigheidsduur van de Vervoersbiljetten van andere directe familieleden die u vergezellen op dezelfde manier verlengen.

3.2.4. In het geval van overlijden van een Passagier of ingeval het overlijden van een direct familielid van een Passagier, die zijn reis heeft aangevat, zullen wij het ticket terug betalen bij ontvangst van een geldig bewijs van overlijden. In het laatste geval en op aanvraag van de passagier, kunnen wij aanvaarden om hem te vervoeren op een andere datum rekening houdend met de beschikbaarheden.


3.3. OPEENVOLGING VAN COUPONS EN GEBRUIK 

 

3.3.1 Het aangekochte Vervoersbiljet is alleen geldig voor het traject zoals daarop vermeld, vanaf de vertrekplaats via elke overeengekomen stopplaats tot de eindbestemming.  De kostprijs die u betaald hebt, is gebaseerd op ons tarief en geldt voor het op het Vervoersbiljet vermelde traject.  Het vormt een essentieel onderdeel van ons contract.  Het Vervoersbiljet zal niet gehonoreerd worden en zal zijn geldigheid verliezen als de coupons niet gebruikt worden in de daarop bepaalde volgorde.

3.3.2 Indien u een aspect van uw vervoer wenst te veranderen, moet u ons op voorhand contacteren.  De kostprijs voor uw nieuwe vervoer zal berekend worden en u zal kunnen kiezen tussen het aanvaarden van deze nieuwe prijs of het behouden van uw oorspronkelijk vervoer.  Indien u door overmacht verplicht wordt enig aspect van uw vervoer te veranderen, moet u ons zo snel mogelijk contacteren en zullen we redelijke inspanningen leveren om u naar uw volgende stopplaats of eindbestemming te brengen zonder herberekening van de kostprijs.

3.3.3 Indien u uw vervoer zonder onze goedkeuring verandert, zullen we de juiste prijs voor uw werkelijke reis bepalen.  U zal elk verschil tussen de prijs die u betaald hebt en de totale prijs toepasselijk voor uw gewijzigd vervoer moeten betalen.  Indien de nieuwe prijs lager ligt, zullen we het verschil terugbetalen maar uw ongebruikte coupons hebben geen waarde.

3.3.4 Sommige wijzigingen zullen niet resulteren in een verandering in het Tarief terwijl andere, zoals het veranderen van de vertrekplaats (bijvoorbeeld indien u niet het eerste segment vliegt) of het veranderen van de reisbestemming, wel een stijging van de prijs tot gevolg kunnen hebben.  Veel tarieven zijn enkel op de dagen en voor de vluchten vermeld op het Vervoersbiljet geldig en mogen helemaal niet veranderd worden, tenzij met betaling van een bijkomende vergoeding.

3.3.5 Elke vliegcoupon opgenomen in uw Vervoersbiljet zal voor vervoer aanvaard worden in de klasse, op de datum en op de vlucht waarvoor een plaats gereserveerd werd.  Wanneer een Vervoersbiljet oorspronkelijk uitgegeven is zonder specifieke reservatie, is de latere reservatie onderworpen aan ons Tarief en de beschikbaarheid van plaats op de gewenste vlucht.

3.3.6 Indien u niet opdaagt voor een vlucht zonder ons op voorhand te informeren, kunnen we uw reservatie voor terugkeer of heenvlucht annuleren.  Indien u ons echter op voorhand informeert, zullen we uw volgende vluchtreservaties niet annuleren. Er moet evenwel een nieuw ticket worden uitgegeven met een herberekende prijs op basis van de nieuwe route. 

3.4. REISONDERBREKING  


U mag uw reis alleen onderbreken op een geplande stopplaats indien dit met ons overeengekomen was voor het begin van de reis en alsdusdanig weergegeven is in het Vervoersbiljet.
Indien u een Vervoersbiljet hebt aan gewoon tarief kan u uw reis onderbreken gedurende de geldigheidsduur van het Vervoersbiljet en dit op elke geplande stopplaats, op voorwaarde dat dit door de lokale reglementering en ons uurrooster toegestaan is.
Indien u met een Vervoersbiljet met speciaal tarief reist, kunnen bepaalde restricties de mogelijkheid tot reisonderbreking beperken of verhinderen.


3.5. NAAM EN ADRES VAN DE VERVOERDER

Onze naam mag in het Vervoersbiljet tot de "Benamingscode", of iets anders, verkort worden.  Het adres van de Vervoerder wordt geacht de luchthaven van vertrek te zijn die vermeld is bij de naam van de vervoerder in het vakje "carrier" op het Vervoersbiljet, of in het geval van een elektronisch Vervoersbiljet, zoals aangegeven in het eerste vluchtsegment op het ontvangstbewijs van de reisroute.


4. Belastingen, tarieven en toeslagen
 

4.1. TARIEVEN 


Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de tarieven enkel van toepassing op het vervoer vanaf de luchthaven van vertrek tot aan de luchthaven van aankomst.  Hierin wordt  het vervoer over de weg tussen luchthavens en tussen de luchthaven en stadsterminal niet inbegrepen.  Uw tarief zal berekend worden in overeenstemming met ons toepasselijk Tarief op de datum van betaling van uw Vervoersbiljet voor het vervoer op de specifieke data en route vermeld op het Vervoersbiljet.  Indien u uw reisroute of reisdata verandert, kan dit een invloed hebben op de te betalen prijs.


4.2. BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN 


De toepasselijke belastingen, vergoedingen, kosten en toeslagen opgelegd door de overheid of andere autoriteiten, of door de uitbater van een luchthaven of door Ons, zullen door u betaald moeten worden. Op het ogenblik van aankoop van het Vervoersbiljet zal u geïnformeerd worden van de belastingen, vergoedingen, kosten en toeslagen. De opgelegde belastingen, vergoedingen, kosten en toeslagen met betrekking tot het luchtvervoer zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig en kunnen na de datum van uitgifte van het Vervoersbiljet opgelegd worden. Indien er een verhoging is van een belasting, vergoeding, kost of toeslag vermeld op het Vervoersbiljet, zal u verplicht worden deze verhoging te betalen.  Hetzelfde geldt indien een nieuwe vergoeding of kost opgelegd wordt na uitgifte van het Vervoersbiljet. Anderzijds, in het geval van afschaffing of verlaging van de reeds betaalde belastingen, vergoedingen, kosten of toeslagen bij de uitgifte van het Vervoersbiljet zodat ze niet meer van toepassing zijn op u, of verminderd worden, kan u een terugbetaling eisen op voorwaarde dat de autoriteiten of entiteiten die de belastingen, vergoedingen, kosten en toeslagen indien deze ook aan ons hebben terugbetaald of, voor deze die wijzelf hebben opgelegd en geïnd, indien de terugbetaling ervan toegelaten is in onze toepasselijke tariefvoorwaarden (Klik hier voor de praktische informatie betreffende de terugbetalingen).


4.3. MUNTEENHEID / VALUTA 


Tenzij een andere munteenheid door ons of door een gemachtigde verkoopsagent aangegeven is op of vóór het ogenblik van betaling (bijvoorbeeld door de niet-converteerbaarheid van de lokale munteenheid) zijn de Tarieven, belastingen, vergoedingen en kosten betaalbaar in de munteenheid van het land waarin het Vervoersbiljet is uitgegeven.  Indien wij dit nuttig achten, kunnen we betalingen in een andere munteenheid aanvaarden. 

5. Reservaties

5.1.RESERVERINGSVOORWAARDEN 

5.1.1. Wij of onze gemachtigde verkoopsagent zullen uw reservatie(s) noteren.  Indien u dit wenst, zullen we u de schriftelijke bevestiging van uw reservatie(s) overmaken.

5.1.2. Sommige prijzen zijn gekoppeld aan voorwaarden, waardoor de mogelijkheid om uw reservaties te veranderen of te annuleren beperkt of uitgesloten worden.


5.2. UITERSTE DATUM VAN UITGIFTE VAN DE BILJETTEN 

Indien u tegen de door ons of door onze gemachtigde verkoopsagent voorgeschreven uiterste datum nog niet betaald hebt, mogen we uw reservatie annuleren.


5.3. PERSONLIJKE GEGEVENS 

U erkent dat persoonlijke gegevens aan ons meegedeeld werden met het oog op het plaatsen van een reservering, het aankopen van een Vervoersbiljet, het verkrijgen van bijkomende diensten, het ontwikkelen en voorzien van diensten, het bevorderen van immigratie - en toegangsprocedures, het garanderen van de veiligheid en het ter beschikking stellen van deze gegevens aan de relevante regeringsdiensten.  Voor deze doelstellingen geeft u ons het recht deze gegevens te bewaren en te gebruiken en deze aan onze eigen kantoren, gemachtigde verkoopsagenten, regeringsinstellingen, andere Vervoerders of verleners van bovenvermelde diensten over te maken. U kan ons niet aansprakelijk stellen worden voor het doorsturen van deze informatie aan de desbetreffende entiteiten voor de vermelde doelstellingen.


5.4. TOEWIJZING VAN DE PLAATSEN 

We trachten om zoveel als mogelijk een voorafgaande reservatie van zitplaatsen te respecteren, met uitzondering voor de Europese vluchten waarvoor geen voorafgaande aanvraag van zitplaatsen mogelijk is in B Light en in Economy class op de vluchten met bestemming Helsinki, Moskou en Tel Aviv ; we kunnen echter geen specifieke plaats garanderen.  We behouden ons het recht voor op elk ogenblik plaatsen aan te wijzen of te annuleren, zelfs na het aan boord gaan van het vliegtuig.  Dit kan noodzakelijk zijn voor zowel operationele, regerings-, zekerheids- als veiligheidsredenen. 


5.5. HERBEVESTIGING VAN RESERVATIES 

5.5.1 Reservaties voor de heenreis of voor de terugreis kunnen onderworpen worden aan de noodzaak deze binnen een specifiek omschreven tijdslimiet opnieuw te bevestigen.  Indien dit het geval is, informeren we u over hoe en waar dit moet gebeuren.  Indien u dit niet doet, kan uw reservering voor de heenreis of voor de terugreis geannuleerd worden.  Als u ons echter op de hoogte brengt dat u toch nog wil reizen én als er plaats is op de vlucht, zullen we uw reservatie heractiveren en u vervoeren.  Indien er geen plaats is op de vlucht zullen we redelijke inspanningen leveren u naar de volgende of eindbestemming te transporteren.

5.5.2 U dient de herbevestigingvoorwaarden van elke andere bij uw reis betrokken Vervoerder bij hen na te gaan.  Waar het vereist is, moet u uw vlucht herbevestigen met de vervoerder van wie de code op het Vervoersbiljet voor de vlucht in kwestie vermeld staat.

 


5.6. ANNULERING VAN RESERVATIES VOOR DE VOORTGEZETTE VLIEGREIS 


Indien u niet opdaagt voor een vlucht zonder ons op voorhand te verwittigen, kunnen we uw terugvlucht of de voortzetting van de vlucht annuleren.  Als u ons echter op voorhand informeert, zullen we uw volgende vluchtreservatie niet annuleren.

6. Check-in en boarding 

6.1 Check-in tijdslimieten zijn op elke luchthaven verschillend en we raden U aan zich hieromtrent te informeren ten einde deze limiet te kunnen respecteren.  Uw reis zal gemakkelijker verlopen als u uzelf ruime tijd toestaat om zich naar de check-in tijdslimiet te schikken.  We behouden het recht voor uw reservaties te annuleren indien u de aangewezen check-in tijdslimieten niet respecteert.  Wij of onze bevoegde verkoopsagenten zullen u over de tijdslimiet inlichten voor uw eerste vlucht met ons.  Voor alle volgende vluchten gedurende uw reis, dient u zelf de nodige informatie op te vragen.  Check-in tijdslimieten voor onze vluchten kunnen teruggevonden worden in onze dienstregeling of kunnen bij ons of onze bevoegde verkoopsagent verkregen worden.

6.2 U moet aanwezig zijn aan de boardinggate niet later dan het door ons bij de check-in aangegeven tijdstip.

6.3 Wij mogen de voor U gereserveerde zitplaats annuleren als u zich niet tijdig aan de gate aanbiedt.

6.4 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig opgelopen verlies of kosten te wijten aan een niet naleven van de bepalingen van dit artikel.  

7. Weigering en beperking van het vervoer

7.1. RECHT OM VERVOER TE WEIGEREN 

 

We mogen, op redelijke gronden en na voorafgaandelijk schriftelijke kennisgeving, weigeren u of/en uw Bagage te vervoeren  We mogen ook weigeren u of uw Bagage te vervoeren indien een of meerdere van de volgende situaties zich voorgedaan hebben of redelijkerwijs van mening zijn dat deze situatie zich kan voordoen:

7.1.1 deze actie nodig is voor de naleving van de wetten, reglementen of verordeningen;
7.1.2 het vervoer van u of/en uw Bagage een gevaar is of de veiligheid, gezondheid of het comfort van andere passagiers of bemanning wezenlijk aantast;
7.1.3 uw psychische of fysieke toestand, met inbegrip van het onder invloed zijn van alcohol en drugs, zou een gevaar of risico voor uzelf, de passagiers, de bemanning of voor goederen kunnen inhouden;
7.1.4 u hebt wangedrag vertoont op een vorige vlucht en we zijn van oordeel dat zulk wangedrag zich zou kunnen herhalen;
7.1.5 u hebt geweigerd zichzelf of uw Bagage te onderwerpen aan een veiligheidscontrole;
7.1.6 u hebt het toepasselijke tarief, de belastingen, vergoedingen of kosten niet betaald;
7.1.7 u hebt geweigerd zich te onderwerpen aan de instructies of u hebt zich gedragen op een dreigende, overmatig, beledigende of ongedisciplineerde manier ten aanzien van een lid van ons grondpersoneel of vliegpersoneel; 
7.1.8 u hebt zich opzettelijk verzet tegen een lid van ons grondpersoneel of vliegpersoneel in de uitoefening van hun dienstbetrekking;
7.1.9 u hebt een strafrechtelijke overtreding gepleegd tijdens de check-in procedure of instapprocedure of aan boord van het vliegtuig;
7.1.10 u hebt gefaald om u in te checken voor het verstrijken van de check-in tijdslimiet of u hebt zich niet op tijd aangemeld aan de instappoort; 
7.1.11 u hebt geweigerd zich te onderwerpen aan een screening (X Ray) of aan een medisch onderzoek vereist door Ons, of door de regering of door de uitvoerende autoriteit;
7.1.12 u blijkt niet over de geldige reisdocumenten te beschikken, u  tracht een land binnen te komen waar u in transit bent of waarvoor u niet over de geldige documenten beschikt, u vernietigt uw reisdocumenten gedurende de vlucht of weigert uw reisdocumenten, tegen ontvangstbewijs, aan de bemanning te overhandigen, wanneer de vervoerder hierom verzoekt;
7.1.13 u legt een Vervoersbiljet voor dat onrechtmatig verkregen is, of gekocht is bij een ander persoon dan onze bevoegde verkoopsagent, of dat opgegeven is als verloren of gestolen, of dat een vervalst biljet is, of u kan niet bewijzen dat u de persoon bent vermeld op het Vervoersbiljet;
7.1.14 u respecteert de voorwaarden uitgezet in Artikel 3.3 betreffende de volgorde en gebruik van de coupons niet, of u vertoont een Vervoersbiljet dat uitgegeven of veranderd werd door een ander persoon dan onszelf of een door ons bevoegde agent, of het Vervoersbiljet is beschadigd;
7.1.15 u slaagt er niet in onze instructies na te leven met betrekking tot de veiligheid en inspecties;


In dit geval bent u verantwoordelijk voor alle kosten die uit dit gedrag voortvloeien en dit leidt tot een weigering van vervoer. U komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van uw ongebruikte ticket. 

7.2. SPECIALE HULPVERLENING

7.2.1. Uitgezonderd voor vluchten van en naar de Verenigde Staten, het vervoer van niet vergezelde kinderen, gehandicapte personen, zwangere vrouwen, zieke personen of andere personen die speciale behandeling behoeven, dient voorafgaandelijk tijdens de reservatie van de vlucht, aan ons meegedeeld en door ons aanvaard te worden.  Wij zijn gerechtigd om het vervoer van passagiers die ons niet voorafgaandelijk van hun behoeften hebben geïnformeerd te weigeren. Gehandicapte passagiers die ons van de speciale behoeften geïnformeerd hebben op het moment van de Vervoersbiljetverkoop, en dewelke door ons geaccepteerd zijn, zullen op basis van hun handicap of speciale vereisten geen vervoer geweigerd worden.
7.2.2. Uitgezonderd voor vluchten van en naar de Verenigde Staten, indien u een passagier bent die een handicap vertoont, zijn wij gerechtigd om van u te eisen dat u van een begeleider vergezeld wordt indien dit essentieel is voor uw eigen veiligheid of indien u niet in staat bent om voor uw eigen evacuatie van het vliegtuig te zorgen of de veiligheidsinstructies te kunnen begrijpen.
7.2.3. Uitgezonderd voor vluchten van en naar de Verenigde Staten, indien u een passagier bent die een handicap vertoont, zullen wij u vervoeren voor zover de nodige voorzieningen voor uw specifieke behoeften en begeleiding genomen zijn. Indien u ons niet informeert van uw speciale behoeften op het moment van de Vervoersbiljetverkoop, zullen Wij desondanks trachten om u op een redelijke manier een specifieke hulpverlening te verlenen en voor uw specifieke behoeften te voorzien.
7.2.4. Indien u een passagier bent die een speciale hulpverlening vereist, vragen Wij u om uw voldoende op voorhand te willen aanmelden om Ons toe te laten de hulpverlening binnen de vereiste tijdperken te verlenen.
 

 

7.3. KINDEREN 

a) Kinderen onder de 5 jaar mogen enkel reizen als ze vergezeld zijn van een volwassene, d.w.z. een persoon van 18 jaar of ouder, of 16 jaar of ouder indien de vergezellende persoon broer of zus is van het betrokken kind.  Kinderen onder de 2 jaar mogen enkel reizen indien ze ieder vergezeld zijn van ten minste één volwassene.

b) Kinderen ouder dan 5 en en jonger dan 12 jaar mogen enkel zonder begeleiding van een volwassene reizen indien wij hierin toestemmen.

c) Alle kinderen onder 12 jaar die zonder begeleiding van een volwassene reizen, moeten als "niet vergezelde minderjarige" geregistreerd worden.  Hun vervoer is onderworpen aan onze relevante reglementeringen die beschikbaar zijn in al onze verkoopspunten.  Het vervoer van niet vergezelde minderjarigen is onderworpen aan een bijkomende kost. 


8. Bagage 

8.1. TOEGELATEN GRATIS BAGAGE 


We zullen een gedeelte van de Bagage zonder kost vervoeren.  Het toegestane gewicht voor deze Bagage wordt op het Vervoersbiljet weergegeven. In geval van een elektronisch Vervoersbiljet wordt het op de reisroute en ontvangstbewijs vermeld. Het gewicht hangt af van onze Bagagereglementeringen toepasselijk op het ogenblik van uw vlucht.  Indien u twijfelt, kunt u ons of onze gemachtigde verkoopsagent hieromtrent contacteren.

8.2. OVERGEWICHT 


Er zal een vergoeding betaald moeten worden voor het vervoer van extra gewicht boven het gewicht bepaald in 8.1.  Op verzoek zijn deze tarieven bij ons beschikbaar.  Tenzij er voor dit vervoer andere maatregelen getroffen werden door de Vervoerder, mag deze een gedeelte van het overgewicht van de Bagage met een latere vlucht vervoeren.
Indien u meer dan 100 kilo overgewicht en/of omvangrijke of onpraktische onderdelen (bijvoorbeeld fietsen) wenst te vervoeren, moet u ons hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

8.3. BIJZONDERE VERKLARING OMTRENT BELANG BIJ DE AFLEVERING 


U mag een verklaring afleggen voor aangegeven bagage indien de waarde ervan hoger is dan de toepasselijke aansprakelijkheidslimiet. De toepasselijke kosten zijn € 2 per schijf van € 100 aangegeven waarden boven de maximale aansprakelijkheidslimiet. Indien u beslist zulke verklaring af te leggen, zult u de toepasselijke kosten aan het ticketkantoor moeten betalen. De kosten voor een bijzondere verklaring zijn betaalbaar op de vertrekplaats voor de hele reis tot aan de bestemming, uitgezonderd wanneer de vlucht niet uitgevoerd wordt door Ons, in dit geval dient deze verklaring te worden afgelegd bij de effectieve vervoerder en dienen de daaruitvoortvloeiende kosten bij deze laatste te worden betaald. In geval van een reisonderbreking ('stopover'), zullen we een bijzondere verklaring omtrent belang aanvaarden maar enkel tot de plaats van de reisonderbreking.We zullen een bijzondere verklaring omtrent belang bij de aflevering voor aangegeven bagage weigeren wanneer een deel van het transport door een andere vervoerder wordt uitgevoerd die deze voorziening niet aanbiedt.
We aanvaarden bagage met een aangegeven waarde tot maximum € 4.000, bovenop de maximale aansprakelijkheidslimiet, op voorwaarde dat dit artikel behoorlijk beschreven, correct verpakt en onbeschadigd is.
Elke keer u uw bagage incheckt, zal u een nieuwe verklaring moeten afleggen en de kosten hiervoor moeten betalen.
 


8.4. VOORWERPEN NIET AANVAARDBAAR ALS BAGAGE 


8.4.1 De volgende voorwerpen worden niet in de Bagage toegelaten:

8.4.1.1 voorwerpen zoals omschreven in het International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technische Instructies voor het Veilig Luchttransport van Gevaarlijke Goederen en de reglementeringen van gevaarlijke goederen in de International Air Transport Association (IATA), en in onze reglementeringen die  een gevaar kunnen vormen voor het vliegtuig of voor personen of goederen aan boord hiervan , (verdere informatie op aanvraag te verkrijgen );

8.4.1.2 voorwerpen die verboden zijn door de toepasselijke wetten, reglementeringen of instructies in het land waarnaar men vliegt of vanwaar met komt;

8.4.1.3 voorwerpen die wij, rekening houdend met onder andere het gebruikte type vliegtuig, als ongepast voor vervoer beschouwen omdat ze gevaarlijk of onveilig zijn, of wegens hun gewicht, grootte, vorm of staat, of die breekbaar of bederfelijk zijn.  Informatie omtrent onaanvaardbare voorwerpen kan op verzoek bekomen worden.

8.4.2 Vuurwapens en munitie voor ander gebruik dan jagen en sportieve doeleinden zijn verboden als Bagagevervoer.  Vuurwapens en munitie voor jagen en sportieve doeleinden mogen aanvaard worden als Geregistreerde Bagage. Vuurwapens moeten ongeladen zijn, met de veiligheidsvergrendeling aan en goed verpakt.  Het vervoer van munitie is onderhevig aan de ICAO - en IATA - reglementeringen zoals omschreven in 8.4.1.1 en munitie dient ondermeer afgezonderd van vuurwapens verpakt te worden.

8.4.3 Wapens zoals antieke vuurwapens, zwaarden, messen en gelijkaardige voorwerpen kunnen na onze goedkeuring als Geregistreerde Bagage aangenomen worden, maar worden niet in de cabine van het vliegtuig toegelaten.

8.4.4 Het is verboden om in Geregistreerde Bagage in te pakken: breekbare of bederfbare goederen, voedsel,  medicijnen, beelden en kunstwerken, geld, sleutels, juwelen, waardevolle metalen, persoonlijke elektronische apparaten (zoals maar niet beperkt tot laptops, computers, GSM's, fototoestellen, video camera's, enz...), verhandelbare documenten, aandelen of andere kostbaarheden, stalen, zakenpapieren of ander werk materiaal dat waardevol is of waardevol voor een bepaalde persoon is, paspoorten en andere identificatiedocumenten of elk ander voorwerp dat niet geschikt is voor het vervoer als Geregistreerde Bagage.  

8.4.5 Behalve in de mate dat bovenvermelde bepalingen tegenstrijdig zouden zijn met het Verdrag, zijn we niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade door of aan de voorwerpen vermeld in 8.4.1, 8.4.2 en 8.4.4, indien zij, ondanks het verbod, toch in de bagage zitten. Onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor deze voorwerpen zal, in ieder geval, beperkt zijn tot het bedrag voorzien door het Verdrag.


8.5. RECHT OM VERVOER TE WEIGEREN 


8.5.1 In overeenstemming met 8.4.2 en 8.4.3 worden de voorwerpen omschreven in artikel 8.4 geweigerd voor vervoer. Bij ontdekking zal het verder vervoer ervan geweigerd worden.

8.5.2 We mogen weigeren een voorwerp te vervoeren, waarvan we redelijkerwijs aannemen dat zij hiervoor niet geschikt zijn wegens de grootte, de vorm, het gewicht, de inhoud, het karakter, of voor veiligheids- of operationele redenen, of omwille van het gemak van andere passagiers.  Informatie omtrent onaanvaardbare voorwerpen is verkrijgbaar op aanvraag.

8.5.3 We mogen weigeren Bagage aan te nemen voor vervoer, tenzij deze naar onze mening voldoende stevig en veilig verpakt zijn in geschikte containers.  Informatie omtrent het verpakken en onaanvaardbare containers is beschikbaar op aanvraag.

8.6. RECHT TOT FOUILLEREN 


Indien veiligheidsredenen het noodzakelijk maken, kunnen we u verzoeken ons toelating te geven over te gaan tot het fouilleren en onderzoeken van het lichaam en tot een fouillering, onderzoek of doorlichting van uw Bagage.  Indien u niet beschikbaar bent, mag de Bagage in uw afwezigheid onderzocht worden ten einde na te gaan of u in het bezit bent van of indien uw Bagage enig voorwerp omschreven in artikel 8.4.1 of enige ander vuurwapens, munitie of wapens waarvan U ons niet op de hoogte had gesteld overeenkomstig 8.4.2 of 8.4.3 bevat.  Indien u uw medewerking weigert, mogen we weigeren u en uw Bagage te vervoeren.  In het geval dat een fouillering of onderzoek u schade veroorzaakt of als een doorlichting of onderzoek uw Bagage beschadigt, zullen we hiervoor niet aansprakelijk zijn tenzij veroorzaakt door onze fout of nalatigheid.

8.7. GEREGISTREERDE BAGAGE 


8.7.1 Vanaf het ogenblik dat uw in te checken Bagage aan ons  overhandigd wordt, nemen we deze in bewaring en geven we aan elk stuk van uw Geregistreerde Bagage een Bagagelabel.

8.7.2 Geregistreerde Bagage moet voorzien zijn van uw naam of een andere  persoonlijke identificatie.

8.7.3 Tenzij we uit veiligheids- of operationele redenen vervoer met een alternatieve vlucht verkozen wordt, zal Geregistreerde Bagage voor zoveel als mogelijk zal met hetzelfde vliegtuig als u vervoerd worden. In voorkomend geval, zullen we u de Bagage bezorgen op de luchthaven van uw bestemming, tenzij de toepasselijke wet vereist dat u aanwezig bent voor inklaring.

8.7.4 In geval dat het gewicht van de Geregistreerde Bagage niet op het Vervoersbiljet vermeld staat en dat geen toelagen voor overgewicht betaald werden, wordt tot bewijs van het tegendeel verondersteld, dat het totale gewicht van de betrokken Geregistreerde Bagage het portvrije gewicht niet overschrijdt.

 

8.8. AFHALING EN AFLEVERING VAN DE BAGAGE

8.8.1 Wij kunnen maximum afmetingen en/of gewicht voor Bagage die u op het vliegtuig meeneemt, bepalen.  Indien we dit niet gedaan hebben, moet de Bagage die u op het vliegtuig meeneemt kunnen geplaatst worden onder de stoel die zich voor u bevindt of in een gesloten opslagplaats in de cabine van het vliegtuig.  Indien de Bagage niet op deze manier opgeborgen kan worden, als ze een overmatig gewicht heeft, of om welke reden dan ook als gevaarlijk kan worden beschouwd, moet deze als Geregistreerde Bagage vervoerd worden.

8.8.2 Voorwerpen niet geschikt voor vervoer in de cargo compartimenten (zoals breekbare muziekinstrumenten), en die niet aan de vereisten van bovenvermeld artikel 8.8.1 voldoen, zullen alleen voor vervoer in de cabine aanvaard worden als u dit vooraf meegedeeld had en wij u de toelating gegeven hadden.  Mogelijkerwijs zal een extra vergoeding betaald dienen te worden voor deze dienst.
8.8.3 Sommige voorwerpen zullen voortaan niet meer toegelaten worden in niet-geregistreerde bagage en dit in toepassing van de Verordening (EG) 1546/2006. Andere voorwerpen zullen onderworpen worden aan een maximale hoeveelheid en/of aan aparte screening procedures. Voor meer informatie desbetreffend, gelieve u te informeren bij Ons of uw reisbureau.

8.9. AFHALING EN AFLEVERING VAN DE BAGAGE 


8.9.1 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.7.3 moet u uw Geregistreerde Bagage afhalen zodra ze op de plaats van bestemming of reisonderbreking voor afhaling beschikbaar is.  Indien u deze niet binnen een redelijke tijd ophaalt, mogen we u een opslagvergoeding aanrekenen.  Indien uw Geregistreerde Bagage niet binnen de drie maanden na datum van ter beschikkingstelling opgehaald wordt, mogen we erover beschikken zonder enige aansprakelijkheid tegenover U.

8.9.2 Alleen de houder van het Bagagebiljet en het Bagagelabel heeft recht de Geregistreerde Bagage in ontvangst te nemen.

8.9.3 Wanneer u bij het afhalen van de Bagage het Bagagebiljet niet kan voorleggen en de Bagage niet door middel van een Bagagelabel kan worden geïdentificeerd, zullen wij u de Bagage slechts overdragen, als u, naar ons oordeel, voldoende bewijs kan leveren dat u gerechtigd bent de Bagage in ontvangst te nemen.

8.10. ANIMALS 


Enkel honden en katten kunnen worden aanvaard op onze vluchten.
Indien we akkoord gaan uw dieren te vervoeren, zullen ze volgens de volgende voorwaarden vervoerd worden:

8.10.1 U zal moeten garanderen dat uw dieren zoals honden, katten, correct gekooid te zijn voor het vervoer en vergezeld te zijn van geldige gezondheidsattesten en vaccinatiebewijzen, invoervergunningen en andere documenten vereist door het land van bestemmingen of transitlanden,bij gebreke waarvan het vervoer geweigerd wordt. Dergelijk vervoer kan onderworpen zijn aan door ons opgestelde bijkomende voorwaarden dewelke op aanvraag verkrijgbaar zijn.

8.10.2 Wanneer een dier samen met zijn kooi en zijn voedsel als Bagage wordt toegelaten, dan maakt het geen deel uit van uw toegelaten gratis gewicht, maar wel als overgewicht waarvoor u het toepasselijke bijkomend tarief dient te betalen.

8.10.3 Geleidehonden die gehandicapte passagiers vergezellen worden, overeenkomstig de door ons bepaalde voorwaarden (beschikbaar op verzoek), kosteloos boven de normale portvrije Bagage vervoerd. , 

8.10.4 Indien het vervoer niet onderworpen is aan de aansprakelijkheidsbeperkingen van het Verdrag, is de Vervoerder niet verantwoordelijk voor verwonding, verlies, ziekte of dood van een door ons voor vervoer aanvaard dier, behoudens nalatigheid.

8.10.5 De Vervoerder is niet aansprakelijk voor een dier dat niet over de nodige invoer-, uitvoer-, gezondheids - en andere documenten beschikt met betrekking tot de invoer of doorreis van het dier door eender welk land, staat of gebied en de persoon die het dier vergezeld moet ons vergoeden voor alle boetes, kosten, verliezen of schulden redelijkerwijze door ons opgelegd of opgelopen ten gevolge hiervan.
8.10.6 U blijft te allen tijde aansprakelijk voor uw dier. Deze laatste zal tijdens het hele transport onder uw exclusieve hoede vallen. Bijgevolg zult u alle kosten dragen betreffende het vervoer van het dier, met inbegrip maar niet limitatief, alle schade veroorzaakt door het dier aan het vliegtuig, aan een persoon aan boord van het vliegtuig of alle kosten die uit het weigeren van toegang van het dier ter plaatse van bestemming of de plaats van de Stopover of in geval van afwezigheid van de vereiste reisdocumenten voortvloeien.

9. Dienstregelingen, vertragingen, annuleringen van vluchten 


9.1. DIENSTREGELINGEN 


9.1.1 De vluchturen vermeld in de dienstregeling kunnen veranderen tussen de datum van publicatie en de eigenlijke datum van vertrek.  Daar ze dienvolgens niet gegarandeerd kunnen worden, maken ze geen deel uit van ons contract.

9.1.2 Vooraleer we uw reservatie accepteren, brengen we u op de hoogte van de dienstregeling die op dat ogenblik van kracht is en die zal weergegeven worden op uw Vervoersbiljet.  Het is mogelijk dat we de vluchturen zullen moeten veranderen na de uitgifte van uw Vervoersbiljet.  Indien u ons uw contactgegevens meedeelt, zullen we u op de hoogte houden van eventuele veranderingen.  Indien we, na aankoop van het Vervoersbiljet, een belangrijke verandering aan de dienstregeling doorvoeren die niet aanvaardbaar is voor u, en indien we zijn niet in staat u op een latere voor u wel aanvaardbare vlucht te boeken, zullen we u een terugbetaling verschuldigd zijn in overeenstemming met Artikel 10.2.

9.2. ANNULERING, WIJZIGING VAN ROUTE, VERTRAGINGEN, ENZ. 


9.2.1 We zullen alle nodige maatregelen nemen om vertraging tijdens uw vervoer of dit van uw Bagage te vermijden.  Ten dien einde en teneinde een annulatie van de vlucht te vermijden, mogen we in uitzonderlijke omstandigheden een vlucht organiseren die een andere Vervoerder en/of vliegtuigmaatschappij namens ons zal uitvoeren. 

9.2.2  Indien we een vlucht annuleren:

9.2.2.1 zult u de keuze krijgen tussen:
volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor de gedeelte of gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid.
een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming bij de eerste gelegenheid.
een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming, op een latere datum naar keuze van de passagier, indien er plaats beschikbaar is. Indien u deze keuze verkiest, zult u exclusief aansprakelijk zijn voor de kosten van hotel, accommodatie, maaltijden en alle andere vervoerkosten.

9.2.2.2 Bovendien zullen wij u met de volgende assistentie bijstaan: 
maaltijden, verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd
twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax-, emailberichten
hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie in het geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zal vertrekken

9.2.2.3 Indien u wel gerechtigd bent op een compensatie zal deze compensatie afhankelijk zijn van de afstand van uw vlucht, zoals hieronder omschreven:
Alle vluchten tot en met 1500 km
-Aankomst > 2 uur laat: EUR 250,00
-Aankomst < 2 uur laat: EUR 125,00
Alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
-Aankomst > 3 uur laat: EUR 400,00
-Aankomst < 3 uur laat: EUR 200,00
Alle non-intracommunautaire vluchten tussen 1500 en 3500 km
-Aankomst >3 uur laat: EUR 400,00
-Aankomst >3 uur laat: EUR 200,00
Alle non-intracommunautaire vluchten van meer dan 3500 km
-Aankomst > 4 uur: EUR 600,00
-Aankomst < 4 uur: EUR 300,00

De compensatie zal via een elektronische overschrijving of met uw schriftelijke toestemming in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten of in cash worden betaald.
U hebt geen recht tot compensatie ingeval u geïnformeerd werd door ons van de annulatie:
(i) tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd
(ii) tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd en wij u een andere vlucht naar uw bestemming aanbieden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt
(iii) minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd en wij u een andere vlucht naar uw bestemming aanbieden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt
Indien de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden zoals politieke onstabiliteit, weersomstandigheden, beveiligingsproblemen, onverwachte veiligheidsproblemen en stakingen of luchtverkeerbeleid, zal de bovenstaande bepaling betreffende de betaling van een compensatie niet van toepassing zijn en kunnen bovenstaande verplichtingen die ons worden opgelegd beperkt of uitgesloten worden.

9.2.3 In geval van vertraging, wanneer men redelijkerwijs kan verwachten dat een vlucht een vertraging tot na de geplande vertrektijd oploopt en wel
van twee uur of meer voor alle vluchten van 1500 km of minder,
van drie uur of meer voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
van vier uur of meer voor niet-intracommunautaire vluchten van meer dan 3500 km

9.2.3.1. Zal u worden aangeboden:
maaltijden en verfrissingen afhankelijk van uw wachttijd en twee korte telefoongesprekken of twee telex-, fax- of e-mailberichten
hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie in het geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zal vertrekken
Als de vertraging ten minste 5 uur bedraagt, bieden wij u de volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor de gedeelte of gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid

9.2.3.2 In geval van schade veroorzaakt door vertraging, is onze aansprakelijkheid beperkt, overeenkomstig het Verdrag van Montreal, tot 4,694 SDR en voor vertraging van bagage tot 1,131 SDR, uitgezonderd in geval van bewezen schade die het gevolg is van een handeling of nalaten van de vervoerder of van zijn ondergeschikten of lasthebbers welke plaats vond hetzij met bedoeling schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn. De vervoerder is echter niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit vertraging indien hij bewijst dat hij en zijn ondergeschikten of lasthebbers alle maatregelen hebben genomen die redelijkerwijs genomen konden worden om de schade te vermijden, of dat het hun onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen. 

10. Terugbetaling 

10.1. ALGEMEEN 


We zullen een Vervoersbiljet of een ongebruikt deel daarvan, overeenkomstig de toepasselijke regels of tarieven (Klik hier voor de praktische informatie betreffende de terugbetalingen), als volgt terugbetalen:

10.1.1 Behalve indien anders omschreven in dit Artikel, zullen we gemachtigd zijn terug te betalen, hetzij aan de persoon vermeld op het Vervoersbiljet, hetzij aan de persoon die het Vervoersbiljet betaald heeft, op voorwaarde dat een afdoende bewijs van zulke betaling wordt voorgelegd;

10.1.2 Indien een Vervoersbiljet door iemand anders dan de passagier vermeld op het Vervoersbiljet werd betaald en als het Vervoersbiljet een beperking op terugbetaling bevat, zullen we enkel aan de persoon die het Vervoersbiljet betaald heeft een terugbetaling verrichten, of aan diens order;

10.1.3. Indien zulke beperking niet door de passagier werd vermeld en indien het Vervoersbiljet betaald werd via een reisbureau in naam en voor rekening van de passagier, zullen wij gerechtigd zijn om de terugbetaling geldig en volledig te verrichten aan het reisbureau die de oorspronkelijke betaling heeft verricht.

10.1.4 Behalve in het geval van een verloren Vervoersbiljet, zullen terugbetalingen enkel gebeuren na overhandiging aan ons van het Vervoersbiljet en alle ongebruikte vluchtcoupons.

10.2. ONVRIJWILLIGE TERUGBETALING 


10.2.1 Wanneer de Vervoerder een vlucht annuleert, een vlucht niet redelijkerwijs volgens de dienstregeling kan uitvoeren, niet kan landen op de plaats van uw bestemming of op de plaats waar u een tussenstop maakt of indien een aansluitende vlucht waarop u reeds gereserveerd hebt gemist wordt, dan bedraagt de terug te betalen som:

10.2.1.1 indien nog geen gedeelte van het Vervoersbiljet gebruikt werd, een bedrag gelijk aan de betaalde prijs;

10.2.1.2 indien een gedeelte van het Vervoersbiljet gebruikt is, zal de terugbetaling niet minder zijn dan het verschil tussen de betaalde prijs en de toepasselijke prijs voor het reizen tussen de punten waarvoor het ticket gebruikt werd;

10.3. VRIJWILLIGE TERUGBETALING 

10.3.1 Indien u recht hebt op een terugbetaling van uw Vervoersbiljet voor redenen andere dan deze uiteengezet in 10.2, bedraagt het bedrag van de terugbetaling;

10.3.1.1 indien nog geen gedeelte van het Vervoersbiljet gebruikt werd, een som gelijk aan het betaalde tarief, na aftrek van redelijke administratieve- of annuleringskosten;

10.3.1.2 indien een deel van het Vervoersbiljet gebruikt is, zal het bedrag van de terugbetaling gelijk zijn aan het verschil tussen het reeds betaalde bedrag  en de geldende prijs voor de reis tussen de punten waarvoor het Vervoersbiljet gebruikt werd, na aftrek van redelijke administratieve- of annuleringskosten.


10.4. TERUGBETALING VAN EEN VERLOREN TICKET 

10.4.1 Indien u uw Vervoersbiljet of een gedeelte ervan verliest, zal het Ticket zo snel mogelijk terugbetaald worden na de einddatum van geldigheidsperiode ervan op voorwaarde dat u ons een voldoende bewijs van verlies geleverd is en na betaling van redelijke administratiekosten, en op voorwaarde:

10.4.1.1 dat het verloren Vervoersbiljet, of een gedeelte ervan, niet gebruikt is, en niet reeds eerder terugbetaald of vervangen werd (behalve indien het gebruik, terugbetaling of vervanging door of voor een derde persoon het resultaat was van onze eigen nalatigheid);

10.4.1.2 dat de persoon aan wie de terugbetaling wordt gedaan, zich ertoe verbindt, in de door ons voorgeschreven vorm, om aan ons het terugbetaalde bedrag terug te storten ingeval van fraude en/of in de mate waarin het verloren Vervoersbiljet of een gedeelte daarvan door een derde persoon gebruikt wordt (behalve daar waar enige vervalsing of gebruik door een derde resulteerde uit onze eigen nalatigheid);


10.5 RECHT OM DE TERUGBETALING TE WEIGEREN 

10.5.1 Indien de aanvraag tot terugbetaling na de vervaldag van het Vervoersbiljet valt, mogen we de terugbetaling ervan weigeren;

10.5.2 We mogen weigeren over te gaan tot terugbetaling van een Vervoersbiljet wanneer dit biljet al aan ons of aan de overheid is voorgelegd als bewijs van het voornemen om het land te verlaten, behalve wanneer u ons kunt aantonen dat u de toestemming hebt om in het land te blijven of dat u met een andere Vervoerder of een ander vervoermiddel het land zal verlaten.

10.6. MUNTEENHEID 


We houden ons het recht voor het ticket terug te betalen op de wijze en in de munteenheid zoals bij de oorspronkelijke betaling. 

10.7. DOOR WIE WORDT HET VERVOERSBILJET TERUGBETAALD 


Enkel de Vervoerder, of diens daartoe gemachtigde agent, die het Ticket oorspronkelijk heeft uitgegeven, zal overgaan tot de terugbetaling.

11. Gedrag aan boord 

11.1. ALGEMEEN 


Indien u zich, volgens onze standaarden, aan boord van het vliegtuig zodanig gedraagt dat het vliegtuig of personen of goederen aan boord daardoor in gevaar worden gebracht; u de bemanning hindert bij de uitvoering van haar taak; u de instructies van de bemanning niet naleeft met betrekking tot roken, alcohol of gebruik van geneesmiddelen; u zich gedraagt op een wijze voor andere passagiers of de bemanning, ongemak, schade of verwondingen veroorzaakt, mogen we alle maatregelen treffen, dwang inbegrepen, die we noodzakelijk achten om de voortzetting van dit gedrag te stoppen. U kan op elk punt van boord gezet worden, verder vervoer geweigerd worden en zelfs geweigerd worden voor toekomstige vervoer aan boord van onze vluchten. U kan bovendien gerechtelijk vervolgd worden voor misdrijven begaan aan boord van het vliegtuig bij toepassing van de Belgische wet van 15 mei 2006.  
Indien wij wegens uw gedrag, het vliegtuig hebben moeten omleiden naar een niet overeengekomen plaats van bestemming en wij u het vliegtuig hebben doen verlaten, zult u alle kosten met betrekking tot deze omleiding moeten dragen.


11.2. ELEKTRONISCHE APPARATUUR 


Om veiligheidsredenen, mogen we het gebruik van elektronische apparatuur zoals onder meer mobiele telefoons, draagbare computers, draagbare recorders, draagbare radio's, CD-spelers, elektronische spelletjes of zendapparatuur, alsmede radio gestuurd speelgoed en walkie-talkies,… aan boord van het vliegtuig verbieden of beperken.  Het gebruik van hoorapparaten en pacemakers is toegestaan.


12. Regeling van bijkomende dienstverlening 


12.1 Als we met een derde afspraken voor u maken om bepaalde diensten, andere dan het luchtvervoer, te verstrekken of we geven een Vervoersbiljet of een bon uit met betrekking tot vervoer of diensten (andere dan het luchtvervoer) verzorgd door een derde partij, zoals hotelreservaties of de huur van een wagen, handelen wij enkel als een agent van deze derde persoon, wiens voorwaarden gelden.

12.2 Als we u eveneens vervoer over land aanbieden, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn op dit vervoer.  Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar op verzoek.

12.3 In geval van international spoorwegvervoer in samenwerking met Thalys International, is de aansprakelijkheid en bijstand  juridisch geregeld  door de Verordening (EG) n° 1371/2007 van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer alsook de uniforme regelen betreffende de overeenkomst van international spoorwegvervoer van reizigers en baggage (CIV) bij het Verdrag betreffende het internationaal spoorwegvervoer ( COTIF) van 9 mei 1980, zoals gewijzigd bij het Protocol houdende wijziging van het COTIF getekend in Vilnius op 3 juni 1999. ( zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:NL:PDF), en aangevuld door de algemene voorwaarden van de spoorwegvervoerder.

12.4 In geval van International Airport Transport Service per auto uitgevoerd door Luchthaventrans BVBA, is de aansprakelijkheid juridisch geregeld door de algemene voorwaarden van Luchthaventrans BVBA.

13. Administratieve formaliteiten 

13.1. ALGEMEEN

13.1.1 U bent verantwoordelijk voor het bekomen van alle vereiste reisdocumenten en visa en voor het naleven van alle wetten, reglementen, verordeningen, regels en reisvoorschriften van de landen van waaruit en waarheen u vliegt, alsmede van alle transitlanden.

13.1.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen doordat u niet in het bezit bent van deze documenten of visa of doordat u deze wetten, reglementen, verordeningen, regels of voorschriften niet naleeft.  We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de hulp of informatie, schriftelijk of op een andere manier aan u of een andere passagier gegeven door een van onze agenten of medewerkers betreffende het verwerven van de vereiste documenten of visa of betreffende het voldoen aan de wettelijke bepalingen, reglementen, verordeningen, en vereisten.


13.2. REISDOCUMENTEN 


Voorafgaandelijk aan het reizen, moet u alle inreis-, uitreis-, en gezondheidsdocumenten en andere papieren voorleggen, vereist door de wetten, reglementen, verordeningen of voorschriften van de betrokken landen, en ons hiervan kopieën laten maken en deze bij te houden.  We mogen deze documenten verifiëren en vervoer weigeren indien u zich niet naar deze vereisten schikt, of indien uw reisdocumenten niet in orde blijken.


13.3. WEIGERING VAN INREIS 

Indien de toelating tot een land u geweigerd wordt, bent u verantwoordelijk voor het betalen van elke geldboete of kost aan ons opgelegd door de betreffende overheid en voor de kosten van vervoer vanaf dat land.  De prijs voor vervoer tot aan het punt waar de toelating tot een land u verboden werd, zal geenszins door ons terugbetaald worden.


13.4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PASSAGIER VOOR BOETES, KOSTEN TEN GEVOLGE VAN HECHTENIS, ENZ. 

Indien we een boete moeten betalen of kosten oplopen wegens uw nalatigheid niet te voldoen aan de wetten, reglementen, verordeningen, regels of andere reisvoorschriften van de betreffende landen of de vereiste documenten niet heeft voorgelegd, zal u ons, wanneer u daarom verzocht wordt, elk aldus betaald bedrag moeten vergoeden.  Voor deze uitgaven of kosten mogen we de sommen gebruiken die u betaald hebt voor niet gebruikte vliegcoupons of enige andere u toebehorende fondsen in ons bezit.


13.5. DOUANECONTROLE 

Indien vereist, moet u bij de controle van uw Bagage door douane- of andere overheidsdiensten aanwezig zijn.  Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u oploopt gedurende deze controle of door uw nalatigheid aan deze vereiste te voldoen.


13.6. VEILIGHEIDSCONTROLE 

U dient zich aan elke controle door de Overheid, de luchthavenbeambten, Vervoerders of door onszelf te onderwerpen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u oploopt gedurende deze controle of indien U nalaat aan deze vereiste te voldoen.


14. Opeenvolgende vervoerders 

Vervoer door ons en door andere Vervoerders uitgevoerd onder één Vervoersbiljet, of een Aansluitingsbiljet wordt, voor de doelstellingen van het Verdrag, als een geheel beschouwd.  Wij vestigen uw aandacht evenwel op Artikel 15.1.2 (b).

 

15. Aansprakelijkheid voor schade 

15.1 Onze aansprakelijkheid en die van elke Vervoerder betrokken in uw reis zal door onze Vervoersvoorwaarden of door de Vervoersvoorwaarden van een andere Vervoerder bepaald worden.  Onze aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn de volgende:

15.1.1 tenzij hierin anders geformuleerd, is internationaal vervoer, zoals gedefinieerd in het Verdrag, onderworpen aan de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag.

15.1.2 Indien uw Bagage niet onderworpen is aan de aansprakelijkheidsvoorwaarden van het Verdrag is de Belgische wetgeving van toepassing.  Volgende bepalingen zullen eveneens van toepassing zijn:

(a) Elke aansprakelijkheid die we oplopen voor Schade zal ingeval uw nalatigheid de oorzaak is van of bijdraagt tot de Schade, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving overeenkomstig verminderd worden.
(b) We zullen enkel aansprakelijk zijn voor schade die zich voordoet op vluchten of vluchtonderdelen waar onze Benamingscode vermeld staat in de vervoerdersbox op het Vervoersbiljet voor deze vlucht of vluchtonderdeel.  Als we een Vervoersbiljet uitgeven namens een andere vervoerder of als we Bagage inchecken voor vervoer met een andere Vervoerder, doen we dit enkel als agent van de andere Vervoerder.  Desondanks, met betrekking tot de Geregistreerde Bagage, kan u een vordering richten tegen de eerste of laatste Vervoerder.
(c) We zullen niet aansprakelijk zijn voor schade aan de Niet-Geregistreerde Bagage tenzij deze schade veroorzaakt is door onze nalatigheid. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 1,131 SDR per Passagier.
(d) We zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat we de toepasselijke wetgeving of Overheidsreglementeringen en -voorschriften naleven, of door uw nalatigheid deze reglementeringen en voorschriften te volgen.
(e) Uitgezonderd in geval van handelingen of nalatigheden, begaan met de bedoeling Schade te berokkenen of roekeloos en in het besef dat ze waarschijnlijk Schade zullen veroorzaken, is de aansprakelijkheid van de Vervoerder voor Schade aan Geregistreerde Bagage beperkt tot 1,131 SDR per Passagier. We zullen alleen aansprakelijk zijn in het geval dat de schade aan Geregistreerde Bagage plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of gedurende enig tijdvak waarin de vervoerder de Geregistreerde Bagage onder zijn hoede had. Evenwel is de vervoerder niet aansprakelijk indien en voor zover de schade het gevolg is van de aard of een eigen gebrek van de Bagage.  Indien het gewicht van de Bagage niet op het Bagagelabel is aangebracht, wordt verondersteld dat het totale gewicht van de Geregistreerde Bagage niet hoger is dan het toegelaten portvrije gewicht voor de bedoelde klasse, zoals bepaald in het Reglement  van de Vervoerder.  Indien voor Geregistreerde Bagage een hogere waarde schriftelijk aangegeven is en indien de toepasselijke bijkomende vergoeding betaald werd, dan is de aansprakelijkheidsbeperking van de Vervoerder verhoogd tot die hoger aangegeven waarde.
(f) Behalve daar waar andere specifieke voorzieningen gemaakt worden in deze Voorwaarden, zullen we alleen, in overeenstemming met het Verdrag, aansprakelijk zijn voor een vergoeding voor bewezen verliezen en kosten.  De Vervoerder zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade.
(g) We zijn niet aansprakelijk voor enige Schade veroorzaakt door of aan uw Bagage.  U bent verantwoordelijk voor de Schade veroorzaakt door uw Bagage aan andere personen of goederen, met inbegrip van onze goederen.
(h) Behalve in de mate dat bovenvermelde bepalingen tegenstrijdig zouden zijn met het Verdrag, zijn we in geen geval aansprakelijk voor Schade aan of veroorzaakt door goederen die niet in de Geregistreerde Bagage toegelaten zijn onder artikel 8.4, met inbegrip van breekbare of bederfbare goederen, voedsel, beelden en kunstwerken, goederen die een speciale waarde hebben, zoals geld, sleutels, juwelen, waardevolle metalen, computers, persoonlijke elektronische toestellen, verhandelbare documenten, effecten of andere waardevolle zaken, zakenpapieren, reispassen en andere identiteitsdocumenten, of stalen.  Onze gebeurlijke aansprakelijkheid voor deze voorwerpen zal, in ieder geval, beperkt zijn tot het bedrag voorzien door het Verdrag.
(i) We zijn niet aansprakelijk voor ziekte, letsel of handicap, met inbegrip van overlijden, te wijten aan uw fysieke conditie of de verslechtering van deze conditie.
(j) Het vervoerscontract, met inbegrip van deze Vervoersvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen, strekt zich in dezelfde mate als ze op ons toepasselijk zijn uit tot onze gemachtigde agenten, bedienden, werknemers en vertegenwoordigers.  Het totale bedrag dat van ons en van de door bevoegde verkoopsagenten, werknemers, vertegenwoordigers en personen teruggevorderd kan worden, zal het bedrag van onze eventuele eigen aansprakelijk niet overschrijden.
(k) Niets in deze Vervoersvoorwaarden zal geïnterpreteerd kunnen worden als een afwijzing van onze aansprakelijkheidsbeperking onder het Verdrag of onder de toepasselijke wetgeving tenzij specifiek anders aangegeven.


15.2. PERSOONLIJKE SCHADE 

(a) In het geval  we aansprakelijk zijn voor uw overlijden of lichamelijke letsels, zullen volgende voorwaarden van toepassing zijn: Voor schade bedoeld in artikel 17, eerste lid van het Verdrag van Montreal, die de 113,100 SDR per Passagier niet te boven gaat, zullen we onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten.
Voor schade die de 113,100 SDR per Passagier te boven gaat, zijn we niet aansprakelijk voor schade bedoeld in bovenvermeld artikel 17, eerste lid, indien de schade niet te wijten is aan de schuld of nalatigheid van Ons of van onze ondergeschikten of lasthebbers.
(b) We behouden ons het recht voor alle verweermiddelen beschikbaar onder het Verdrag van Montreal en onder de toepasselijke nationale wetgeving tegen zulke vorderingen in te roepen.  Met betrekking tot derden, behouden we ons ook alle rechten voor om verhaal in te stellen tegen elke andere persoon, inbegrepen voor het bedrag boven onze aansprakelijkheidsbeperking, rechten van bijdrage en schadeloosstelling voor.
(c) Indien u overlijdt of gewond geraakt bij een ongeval, zullen we u, binnen de vijftien dagen na vaststelling van de identiteit van de natuurlijke persoon die recht heeft op een schadevergoeding, de noodzakelijke voorafbetalingen, proportioneel met de geleden ontbering, overmaken zoals vereist om in de onmiddellijke economische behoeften te voorzien.
(d) In het geval van overlijden, zal deze voorafbetaling tot 16,000 SDR per passagier bedragen.
(e) Een voorafbetaling zal geen aansprakelijkheidserkenning inhouden en kan gecompenseerd worden met elke latere som die betaald zou worden op basis van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder.  Deze voorafbetaling dient teruggestort te worden indien nadien bewezen wordt dat u door uw eigen nalatigheid het overlijden of het letsel (mee) veroorzaakt hebt, dat de persoon die de voorafbetaling ontvangen heeft door zijn eigen nalatigheid het overlijden of het letsel (mee) veroorzaakt heeft, of dat de persoon die de voorafbetaling ontvangen heeft, daarop niet gerechtigd was.


15.3. AANSPRAKELIJKHEID IN HET GEVAL VAN CODESHARE VLUCHTEN 


In het geval van codeshare vluchten uitgevoerd in samenwerking met een andere Vervoerder, zullen we aansprakelijk zijn voor deze passagiers die een Vervoerscontract met ons gesloten hebben en voor wie we als de Vervoerder op hun ticket vermeld staan. 


16. Compensatie voor instapweigering wegens overboeking  


16.1. INSTAPWEIGERING WEGENS OVERBOEKING 

Indien er voor een bepaalde vlucht meer Passagiers met een bevestigde reservatie zijn dan er de beschikbare plaatsen zijn, en indien we u vervoer hierdoor moeten weigeren, zal u een vergoeding ontvangen in overeenstemming met het onderstaande, op voorwaarde dat:
(i) u bent de houder van een correct uitgegeven Vervoersbiljet en wij of onze agenten hebben de reservatie gemaakt met inachtname van alle toepasselijke procedures; en 
(ii) u hebt zich binnen de gespecificeerde tijd aan de check-in aangemeld indien er geen tijd werd aangeduid, niet later dan 45 minuten voor de gepubliceerde vertrektijd;
(iii) u bent geen passagier die gratis reist of tegen een gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks of indirect voor het publiek toegankelijk is.
 


16.2. VOORRANGSREGELS IN GEVAL VAN INSTAPWEIGERING 


We zullen passagiers zoeken die vrijwillig bereid zijn afstand te doen van vervoer met een vlucht waarvoor zij een bevestigde reservatie bezaten, in ruil voor een passende vergoeding.
Bij het toewijzen van de beschikbare plaatsen op een overboekte vlucht, zullen we voorrang geven aan niet-vergezelde minderjarigen en aan zieke of invalide Passagiers.  Aan de overige Passagiers zullen we zetels toekennen in de volgorde van aanmelding aan de check-in voor de vlucht.  We mogen ook andere niet-discriminerende criteria hanteren voor het toekennen van de zetels.
 

 

16.3. RECHTEN VAN DE PASSAGIERS IN GEVAL VAN INSTAPWEIGERING 


16.3.1 Indien u wegens overboeking aan boord werd geweigerd en u geen vrijwilliger bent, zult u de keuze worden aangeboden tussen:
volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft, alsmede in voorkomend geval, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid.
een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming bij de eerste gelegenheid.
een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming, op een latere datum naar optie van de passagier, voor zover er plaats beschikbaar is. Indien u deze keuze verkiest, zult u exclusief aansprakelijk zijn voor de kosten van hotel, accommodatie, maaltijden en alle andere vervoerkosten.


16.3.2 Bovendien zullen wij u met de volgende assistentie bijstaan: 
maaltijden, verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd
twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax-, emailberichten
hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie in het geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zal vertrekken.

16.3.3 Indien u wel gerechtigd bent op een compensatie zal deze compensatie afhankelijk zijn van de afstand van uw vlucht, zoals hieronder omschreven:
Alle vluchten tot en met 1500 km
-Aankomst > 2 uur laat: EUR 250,00
-Aankomst < 2 uur laat: EUR 125,00
Alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km
-Aankomst > 3 uur laat: EUR 400,00
-Aankomst < 3 uur laat: EUR 200,00
Alle non-intracommunautaire vluchten tussen 1500 en 3500 km
-Aankomst >3 uur laat: EUR 400,00
-Aankomst >3 uur laat: EUR 200,00
Alle non-intracommunautaire vluchten van meer dan 3500 km
-Aankomst > 4 uur: EUR 600,00
-Aankomst < 4 uur: EUR 300,00

De compensatie zal via een elektronische overschrijving of met uw schriftelijke toestemming in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten of in cash worden betaald.
De bovenstaande bijstand met betrekking tot de betaling van een compensatie en het aanbieden van een bijkomende assistentie zal niet van toepassing zijn in het geval u faalt de check-in en instap vereisten in artikel 6 na te leven of indien wij ons recht tot weigering overeenkomstig artikel 7.1. en 7.2. uitoefenen.
Indien de instapweigering niet te wijten is aan overboeking, maar gebaseerd is op redenen die bijvoorbeeld te maken hebben met gezondheid, veiligheid, beveiliging of ontoereikende reisdocumenten, zijn wij niet verplicht om te zorgen voor bijstand, compensatie, terugbetaling of alternatieve reismogelijkheden. 

16.3.4 Indien u wegens overboeking aan boord geweigerd werd en u geen vrijwilliger bent voor een vlucht vertrekkende vanuit de Verenigde Staten, heeft u recht op een compensatie onder Amerikaans recht. Gelieve onze vertegenwoordigers te contacteren voor meer informatie over ons beleid betreffende instapweigering.

 

17. Verjaring van vordering 

17.1. INSTELLEN VAN EEN VORDERING 

Indien de drager van het Bagagelabel de Bagage bij de levering zonder klachten in ontvangst neemt, geldt dit als bewijs tot het tegendeel, dat de Bagage geleverd is in goede staat en in overeenstemming met de Vervoersovereenkomst.
Indien u een vordering wenst in te stellen betreffende Schade aan Geregistreerde Bagage, moet u ons onmiddellijk na het ontdekken van de Schade, en ten laatste binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Bagage op de hoogte brengen.  Indien u een vordering wenst in te stellen betreffende vertraging van de Geregistreerde Bagage, moet u ons binnen éénentwintig (21) dagen vanaf de datum dat de Bagage ter uwer beschikking stond hiervan op de hoogte brengen.  Iedere aangifte moet schriftelijk gebeuren.

17.2. VERJARING VAN VORDERING

Elk recht op schadevergoeding zal teniet gaan indien een vordering niet werd ingesteld binnen twee jaar ofwel na de datum van aankomst op de bestemming, ofwel na de datum waarop het vliegtuig voorzien was aan te komen, ofwel de datum waarop het vervoer een einde nam.  De manier van het berekenen van de verjaringstermijn zal bepaald worden door de wet van de rechtbank waar de zaak gehoord wordt.


18. Informatie betreffende de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij 

Bij de reservatie licht de luchtvervoerscontractant de passagiers in over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen. Indien de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) op het moment van de reservatie nog niet bekend is, zorgt de luchtvervoerscontractant er voor dat de reiziger zo vlug mogelijk in kennis wordt gesteld van deze informatie. Wanneer zich na de reservatie een verandering voordoet in de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en), zal de passagier in kennis worden gesteld ten laatste bij de check-in.


19. Toepasselijk recht 

Het Vervoerscontract is onderworpen aan de Belgische wet, tenzij de toepassing van een andere nationale wet verplicht voorgeschreven wordt. 


20. Andere voorwaarden 

Vervoer van u en uw Bagage wordt tevens verricht in overeenstemming met enkele andere voorschriften en voorwaarden van toepassing op ons of door ons aangenomen.  Deze voorschriften en voorwaarden, die van tijd tot tijd wijzigen, zijn belangrijk.  Zij bevatten ondermeer regels in verband met:
Het vervoer van onvergezelde minderjarigen, zwangere vrouwen, gehandicapten enpassagiers die een speciale behandeling behoeven
 Beperkingen op het gebruik van elektronische apparaten en goederen; en
 het vervoer van honden en katten
Check-in en instaptijden;en
Bagage vereisten en beperkingen 
Voorschriften en voorwaarden die deze zaken aangaan zijn bij ons op aanvraag beschikbaar.
 

 

21. Interpretatie

 

 De Engelse, Nederlandse en Franse versies van de Algemene vervoersvoorwaarden krijgen voorrang op de andere versies, in geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende vertalingen.

 

Laatste update: november 2011